Vis menu Søg

74 Rutsker Plantage

Rutsker Plantage

Rutsker Højlyng

Bornholms Udmarker med Højlyngen havde fra umindelige tider ligget hen til fælles brug for øens indbyggere til lyngrivning, tørveskær og græsning for kreaturer.

Dette fællesskab blev ved lov hævet i 1832, og i 1842 blev der ved en ny lov truffet bestemmelser om, at der af de fælles udmarkers areal skulle 4.300 tønder land indtages til skovplantning for kongelig regning, og 16.300 tønder land skulle fordeles på øens landsogne.

Men, her gik det galt. Skulle jorden tillægges sognenes gårde, eller skulle den afhændes til øens nye befolkningsgruppe, husmændene. Det kunne man ikke blive enige om.

Man kæmpede mod hinanden i næsten 25 år, og der måtte en højesteretsdom til inden, husmændene kunne trække sig sejrrigt ud af striden.
Rutsker Plantage som en enklave melllem Olsker, Rø og Klemensker

Dommen blev efterfulgt af endnu en lov i 1866, og herefter blev der af de 16.300 tønder land udlagt 4.137 tønder land til skovplantning.

Der blev i hvert enkelt sogn, med undtagelse af Olsker, oprettet udmarksbestyrelser til varetagelse af skovtilplantningen, og efter 1868 skød de nye sogneplantager frem på den tidligere Højlyngen fra Rutsker Plantage i nordvest til Ibsker Plantage i sydøst.

Rutsker Plantage er på 134 ha. Undergrunden er domineret af det højtliggende grundfjeld, der stikker frem hist og her, måske smukkest ved cykelvejen gennem skoven, og planterne finder rodfæste i lerblandet morænesand.

Skoven er typisk plantageagtig med store partier af rødgran samt enkelte mindre afdelinger med bøg, skovfyr og blandet løvskov med birk og el. 
Sprængt vandreblok i Rutsker Plantage

I 1930 blev en del af Rutsker Højlyng fredet, idet det blev bestemt, "at de på arealerne beliggende store sten fra istiden ingensinde må fjernes, kløves, undergraves eller på anden måde gøres til genstand for noget angreb, der kan påvirke den naturtilstand, hvori de hidtil har henligget.

Desuden blev det besluttet, at man ved pleje af området skulle tilstræbe at bevare den vegetation med hedelyng og spredte enebærbuske, der var så dominerende i højlyngstiden.
 
Læs mere om denne fredning ved at trykke her.
Hedelyng og Enebær presses af Bævreasp
Hedelyng og Enebær vokser på grundfjeldet
Rutsker Højlyng som enklave i Lyngen
Sprækkedale gennem Lyngen
Større vandreblokke i Rutsker Højlyng
Stenbestrøning i Grønland
Femradet Ulvefod - en gammel højlyngsplante
Hedelyng i fredede område
Ispolerede rundklipper ved Trommerehuset
Trommarakrogijn - oprindeligt et udbyggersted SV f Lykkegård