Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 162. Nexø Myr
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Ferskesoe, en del af Nexö Myr
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Baltiske Issoes kyststlinie
 
Ferskesoe oprenses for sediment fra Soebaekken
 
Bro over Noerrebaek i Ferskesoe
 
Spang ud i Ferskesoe
 
Spang gennem vestlige del af Ferskesoe og bro over Soebaekken
 
Afgraesset moseareal
 
Heste soerger for en nednavet vegetation i den tidligere Nexoe Myr
 
Kolonihaver i toerlagte mose
 
Vauterahorrasten i Nexø Myr - mindesten efter Kæmner Josephsen
 
Mindesten over Didrik Kjoeller, formand for Nexoe Forskoennelses Forening
 
Sandstensbrud i sandstenshelle Nexø Lystskov
 
Shelter paa sandstenshellen i Nexoe Lystskov
 
Skaalgruber - en tidligere helligdom
 
Skelgroeft retlinet i landskabet
 
En gravemaskine former sit eget maeandrerende forloeb gennem den tidligere Nexoe Myr
 
Soebaekgroeft omdirigeret
 
Vandet fra naboen soeger ind i Mosegaardens maeandrer
 
De vildtlevende havoerreder soegte allerede aaret efter op i det nye forloeb og legede!
 
Skimlevejen

Langedeby - Nexø Myr - Ferskesø

Baltiske Issø - Restaurering af vandløb - Selvreproducerende havørreder

UTM 0507560 / 6100801
 
Umiddelbart sydvest for Nexø by løber Søbækken ud i Østersøen. Den afvander Nexø Myr, der i ældre tider også hed Bodilsker Myr.
 
Oprindelsen til dette fladvandede moseområde var den Baltiske Issø, der kort efter isens bortsmeltning fra øen for ca. 13.000 år siden trængte langt ind i landet, ja så langt som gårdene i Langede Bye indikerer.
 
Den Baltiske Issø kan fortsat følges i landskabet på Sydbornholm helt frem til Pedersker Sømark.
 
Tryk her og se forholdene vest for Dueodde.
 
Sogneskellet mellem Nexø Købstads Udmark og Bodilsker Sogn blev tidligt i middelalderen lagt midt gennem dette vådområde.

Nexoe Myr 1746

Langedeby er den "lange by" af gårde og huse, bygget oppe på den tørre del af Issøens kystskrænt - og graver man sig et hul i jorden her under gårdene, så er det rullesten man graver op!

Med tiden er havoverfladen faldet eller jorden har hævet sig, og på et tidspunkt kom myren til at ligge isoleret fra Østersøen på grund af nogle balke, langsgående forhøjede revler langs kysten - deraf navnet på lokaliteten.
 
I 1700-tallet hed en del af dette moseareal "Hundze Myrene", dog ikke det nuværende Hundsemyr på den anden side af Balkene.
 
Omfattende dræning og udgrøftning de seneste godt hundrede år af myrene har gjort området dyrkbart, og alle Langedebygårdene fik først i 1800-tallet matrikler ned i myrene.
 
Nexoe Myr 1864
 
I juni 1950 overdrog Bodilsker Sogneråd resterne af den tidligere Nexø Myr til familien Pihl, og der er bygget på den tidligere mosebund, bl.a. Mosegården, tæt på sogneskellet til Nexø.
 
Suderevassen på nedenstående målebordsblad fra 1940'erne angiver lokaliteten, hvor der tidligere blev fisket Suder!

Nexoe Myr afvandet og klar til salg sidst i 1940'erne

På den anden side af sogneskellet var der på den højere liggende sandstenshelle plantet skov i midten og slutningen af 1800-tallet, Nexø Lystskov samt anlagt kirkegård i 1899.
 
Endelig har byens borgere skaffet sig kolonihaver i det tørlagte højere liggende gamle moseareal.
 
I Nexø Lystskov finder man to mindesten, den ene, "Vauterehorrastenen", til minde om kæmner Hans Josephsen, der levede indtil 1859 og som satte plantningen af skoven i gang.
 
Den anden sten står på den tidligere festplads og er rejst for at mindes snedker Didrik Kjøller, der døde i 1915, og som var foregangsmand i Nexø Forskønnelses Forening, N F F.
 
I nyere tid er der i den vestlige del af Lystskoven plantet et Arboret med træer, der af sig selv er vandret ind i øens natur efter seneste istid for godt 15.000 år siden.
 
Endelig ligger Galgebakken let forhøjet, om end i dag godt skjult i bøgeskov, i den sydlige del af skoven, medens Fandens Keglebane er navnet på en større vandreblok, en helleristningssten, med et større antal skålgruber i et mindre anlæg øst for Mosevej.
 
Fandens Keglebane - skaalgruber
 
 
Naturgenopretning i Søbækken og Ferskesø.
Efter nogle nyere oprensninger er det rent faktisk kun Ferskesø, der i dag kan fremvise en åben vandflade.
 
På grund af sin nære beliggenhed til Nexø Sydstrand, hvor der i vintertiden kan opholde sig en del andefugle, kan man også i Ferskesø få store fugleoplevelser i den kolde tid.
 
Uden for Lystskoven er der længere oppe i Søbæk-systemet på en mindre strækning på Mosegaardens arealer i starten af 1990'erne foretaget en tilbageføring af bækken til det tidligere slyngede forløb gennem datidens Nexø Myr, og der er gravet nogle damme til vandlevende dyr og planter som kompensation for områdets totale tørlægning.

Soebaekkens forloeb er foreviget paa landkort!

Da disse initiativer er foretaget på Mosegårdens arealer, der er i privat eje, er der ikke umiddelbart offentlig adgang til stedet.
 
Men, hvis man spørger pænt om tilladelse til at gå ind på arealet, skulle dette kunne lade sig gøre.
 
Og man kan i så fald blive vidne til et sandt kor af Strandtudser, Grønne Frøer og Løvfrøer samt i de senere år fuglen Engsnarre.
 
Allerede året efter restaureringen af Søbækken kunne man se ørreder lege i det nye slyngede forløb, og ejeren blev honoreret med Bornholms Sportsfiskerforbunds fortjenstmedalje!
 
Den bornholmske havørredstamme havde fået genskabt et legeområde til støtte for en øget selvreproduktion.
 
Længst inde i myren har Store Kannikegård ligget højt på sin egen kystskråning ned til myren - det må have været en flot placering for en gård inden afvandingen tog fat.
 
Og det er det eneste eksempel på en bornholmske gård, der kan siges at have ligget ned til et nor!
 
Selvsagt er området rigt på vidnesbyrd efter tidligere tiders aktiviteter og bebyggelser på de tørrere del af myrens bredder.
 
 
Skimlen.
Tilbage i 1753 forekom stednavnet Skiemlen i nogle officielle papirer, der er efterleveret, idag kender man blot til udtrykket Skimlevejen.
 
Ifølge stednavnebogen er Skimlen et areal nordvest for Langedeby, som tidligere har været dækket af god bornholmsk blandingsskov.
 
Navnets oprindelse forklares at være dannet af tillægsordet "skimlet", på bornholmsk "sjimluer", der er en beskrivelse af, at noget er overtrukket med mug eller af samme gråhvide farve som mug.
 
Det tænkes, at den benævnte skov set fra Langedeby og myren har tegnet sig lys på baggrund af den højereliggende mørke højlyng.
 

Siderne er bygget i en WEB123