Vis menu Søg

318 Bobbestenen

Bobbestenen

- Møllerlyngen

I Bobbedalen i Møllerlyngen midt på Tingstedbakken ligger en af øens største fritliggende vandreblokke, Bobbestenen.
Den består af Almindinggranit, hvorfor den må anses for at være en såkaldt "lokal ledeblok".
GEUS har medtaget Bobbestenen i listen over Danmarks største Kæmpesten. Tryk her og læs mere.
Bobbestenen er fredet med ret til adgang fra Segenvej
Arealet, hvor den ligger, er en udstykning af den gamle Højlyngen med parcelnummer 278. Her blev der tæt på landevejen i anden halvdel af 1800-tallet bygget en savmølle, heraf det nutidige navn for stedet, og arealet i øvrigt forsøgt dyrket op.
 
I hele denne del af den nuværende nordlige del af Vestermarie Plantage ligger grundfjeldet imidlertid højt, og der har været en større stenbrydningsaktivitet.
 
Små stenbrudsvirksomheder med ganske få mand havde allerede i begyndelsen af 1900-tallet åbnet stenbrud, hvor der både blev slået paksten og skærver samt hugget kantsten. Men de fleste måtte stoppe igen efter få års virksomhed.
 
Der er flere spor efter denne aktivitet i området, der for det meste er sprunget i skov i dag, og større itusprængte stenblokke og dybe huller kan man fortsat finde spredt og forladt i skoven.
 
I årene mellem de to verdenskrige blev stenbrydningen intensiveret, og der blev bygget nogle fundamenter til maskiner samt en kran til at håndtere de tunge klippeblokke.
 
Dette skete i betænkelig nærhed af Bobbestenen, og Naturfredningsnævnet sørgede for, at den og de nærmeste omgivelser kunne sikres mod ødelæggelse. Først foretog man en fredning i 1932, tryk her og læs mere, og så blev denne uddybet ved en ny fredning i 1941, tryk her.
 
I fredningsbestemmelserne hedder det bl.a., at:
...arealet skal bevares i sin naturlige tilstand og ikke må opdyrkes. De på arealet værende klipper og sten må ikke sprænges eller på anden måde ødelægges, dog må de fra tidligere stenbrydninger hidrørende på arealet beroende stenbrokker og ros sønderhugges og bortfjernes.
Videre hedder det, at der på arealet ikke må opføres bygninger eller anbringes skure, master eller andre skæmmende indretninger. Træer og buske på arealet skal ejeren være pligtig til at fjerne i det omfang, det måtte blive anvist af Naturfredningsnævnet.
 
Og så skal der gives alle adgang til at færdes til fods på arealet.
 
Mange af eftertidens rationelt tænkende mennesker har undret sig over, at denne store sten i så lang tid har fået lov til at ligge uberørt og ikke for længst har været slået i stykker til paksten og skæver.
 
En forklaring på dette, kan navnet eventuelt give svar på. En "bobba" er det bornholmske ord for et spøgelse, især til at skræmme børn med!
 
Det er tænkt som et mandligt væsen, der især opholder sig på farlige steder som i brønde, damme, loftet, eller overhovedet steder, hvor man vil holde børn fra.
 
Og så skal man tænke sig datidens højlyng en diset morgen med denne overnaturligt store bobba rage op midt ude i en vandfyldt dal - absolut ikke et sted, der appelerede til nærmere bekendtskab, og man holdt sig på passende afstand. Og det har sikkert været stenens redning.
 
"Der boer enj Bobba unje", sagde mødre i ældre tid til deres børn, når de legede der om aftenen og skulle hjem, har den tidligere plantør Math. Kristiansen fortalt.
 
Men, hvor stor er den? Den er stor! - Og den har rent faktisk været endnu større, idet den har været udsat for en frostsprængning, og et større stykke ligger nedenfor stenen mod SØ. Men, ingen har endnu givet mig bekendt et nærmere svar på størrelsen og vægten!
 
I 2009 forsøgte jeg mig derfor med et bånd og en tommestok: Den horisontale omkreds midt på stenen blev målt til 18,8 meter og den lodrette 14,7 meter.
 
Hvis stenen var firkantet ville den have dimensionerne 4,7 meter x 4,7 meter x 3,7 meter, men det er den ikke! og dog. Tænker man sig, at dimensionerne bare er 4 meter x 4 meter x 3 meter fremkommer et rumfang på 48 m3, og med et vægtfylde for granit på 2,8 opnår man den anseelige vægt på godt 130 tons!
 
Bruger man formelen for en "omvendt pyramidestub" med kantsiderne 4,5 meter og 4 meter samt højden 3 meter bliver resultatet 143 tons!
 
GEUS har på sin hjemmeside over Danmarks Kæmpesten medtaget Bobbestenen. Tryk her og læs mere om GEUS' vurdering af størrelse og oprindelse.
 
Her er den vurderet til at veje 170 tons og bestå af Almindingsgranit - altså en lokal ledeblok. Med denne vægt skulle den indtage 8.-pladsen for Danmarks store Kæmpesten.
 
De bornholmske kæmpesten iøvrigt, kan man læse om ved at trykke her.
Bobbestenen - en af øens store vandreblokke
Møllerlyngn i 1930erne
Bobbestenen har siden Istiden mistet en del af sin granit ved naturlig erosion
Brudstykker af stenen for foden af den
Rester efter stenværksindustri i 1930erne - en motorblok til luftbor
Små og større stenbrud i Møllerlyngen
Vandfyldt stenbrud i Møllerlyngen
Mosbegroet Bobbesten