Vis menu Søg

303 Stavsdal - Herredsmødet

Stavsdal
Herredsmødet

Nygårdsenge

En lokal kamp mod naturelementerne - biodiversiteten

Stavsdal er en dal, der i den gamle Højlyngen strakte sig fra Klemensker sogn gennem den efter 1848 udlagte Nyker Udmark ind i Østerlars sogn og videre gennem Nygårdsengene til Spageraa.
 
Vandet ledes fra Højlyngen gennem Staus Dalen ud i Nye Gårds enge og videre til Spager Å på Hammers kort fra 1746-50 - for til sidst af ende i Kobbeåen
Allerede i et kirkeregnskab fra 1684 var området kendt som Staussdalle og et par år senere kunne man i en skifteprotokol læse Staufsdahl.
 
Hvorom alting er, så er den grundlæggende betydning "Dalen, hvor der vokser en del stave" eller kæppe. Og det har sikkert den gang som i dag drejet sig om Gråpil.
 
Endnu inden de store udgrøftninger var dalen kilden til den bæk, der sirlede gennem engen og som senere fortsatte i Spagerå og sluttede som Kobbeåen. Tryk her og se forholdene midt i 1700-tallet.
Nygårdsenge med vand og masser af fugle
I dag er vandet i store stræk lagt i rør, eller der er gravet dybe grøfter.
 
I foråret 2009 er der foretaget en del gennemgribende uddybninger af disse grøfter oppe i Stavsdal og et par år senere i Nygaardsengene.
 
Senest kunne man fortsat se grøftegravning og dræning midt i engene i foråret 2023. Lodsejeren kan helt sikkert ikke forlige sig med tidligere tiders biodiversitet og biologisk mangfoldighed i øens åbne landskaber!
 
Inden den meget kraftige grøftegravning og dræning af oplandet til Spageråen, var der omkring Nygård store sammenhængende engarealer for foden af grusbakkerne længere mod NV. 
Nygårdsenge - set fra luften 22. marts 2022 - endnu fugtigt trods intens dræning
På grund af nyere tids grøftegravninger samt bortsprængning af underliggende klippe har man fra lokal side forsøgt at lede vandet efter regnvejr og tøbrud bort fra stedet så hurtigt som muligt.
 
Alligevel kan man fortsat som naturinteresseret visse år få en flig af dette tidligere natursceneri med et større opbud af svaner, gæs og ænder samt rovfugle som vandrefalk og havørn over Nygårdsengene. Tryk her og se fuglefolkets seneste observationer.  

Herredsmødet

Da Højlyngen blev udskiftet fulgte man middelalderens herredsgrænser, og netop her i Stavsdal var der et samlingspunkt for Østre, Vestre og Nørre Herred.
 
Stedet eller stenen, hvad det end har været, der markerede dette sted i lyngen, er i dag fjernet og har sandsynligvis ligget netop der, hvor der i dag er foretaget en større udgravning til amtsvejen mellem Østerlars og Aarsballe ved Egeskovsvejs udmunding.
 
Umiddelbart syd for landevejen i kanten af skoven ligger fortsat en stor flad sten, som sagtens kunne være mødestedet?! Tryk her og se.
 
Størsteparten af Stavsdal kom ind under Nyker sogn, men en mindre part på den østlige side af herredsgrænsen blev overdraget Østerlars sogn som Vestre Plantage eller slet og ret Stavsdal Plantage.
 
De godt 50 ha. højlyngsjord, der tilfaldt Østerlars, blev frem til 1889 plantet til med rødgran, lærk og skovfyr og på fugtige engarealer rødel.
Stavsdal 1880erne med "Herredsmødet"
Et monumentalt bygningsværk i Stavsdal er Stavsdal Krudthus, der i 1841 blev bygget på et for øen som helhed centralt sted til opbevaring af forsvarets våben og ammunition.
 
Vil man vide mere om dette og andre af øens magasiner, kan Jens Chr. Skaarups bog: De bornholmske Kystskanser fra 2016 varmt anbefales.

Højlyngsstien

Sommeren 2020 etablerede Bornholms Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab med midler fra regeringens aftale "Sommer i naturen 2020" en sammenhængende  vandrerute hen over det centrale Bornholm, kaldet Højlyngsstien.

 

"Coronaen" hærgede Danmark, og man havde ikke de samme muligheder for at rejse ud i verden som tidligere år.

 

I alt 67 km. sti er afmærket mellem Sandlinien på Hammeren, tryk her, gennem den centrale del af øen, deraf navnet, til Aarsdale, tryk her.

 

Læs mere om Bornholms regionskommunes omtale af stien ved at trykke her eller/og Naturstyrelsens omtale af stien ved at trykke her . 

 

Højlyngsstien er første del af det større projekt "Bornholms Grønne Bølge", som skal skabe rekreativ og naturmæssig sammenhæng i det bornholmske indland.

Stausdal mose grøftet ud
Stavsdal i 1930erne
Dybe grøfter leder vandet mod Spageråen
Nygård omgivet af majsmarker
Nygårdsenge ved Spagerå på sognekortet 1879
Mørk januardag 2021 med mange fugle i engene ved Nygård
Nyere oprensning af Spageråen
Udsprængning af granittærskel i Spageråen
Uddybning af grøft i Nygårdsenge - marts 2023
Maj 2023 - fortsat større indgreb i de tidligere Nygårdsenge ved dræning
Vandingsmaskine på mark højt over Nygårdsengene september 2023 - vanding af nyhøstet græsmark
"Herredsmødet" i Stavsdal
Højlyngsstien fra Sandvig til Aarsdale - gennem Stavsdal
Herredssten, hvor tre af øens herreder mødtes i Højlyngen
Højlyngsstien og de tre herreder mødes
To vandrere på Højlyngsstien efter at have tanket vand ved Flagermusehuset i Rø Plantage - på vej mod Herredsmødet
Krudtmagasinet i Stavsdal