Vis menu Søg

316 Sortebjerg

Sortebjerg

- Møllers Løkke - Korring

Sortebjerg har i Højlyngstiden været et samlingssted for de lokale, og herfra har der i 113 meters højde over havet, svarende til datidens 364 fod, været en vid udsigt over hele Vestbornholm med Anhøj og Pindeløkkegård som nærmeste beboelser mod vest.
 
For foden af bjerget i sydlig retning har der tidligt været aktiviteter med at rydde lyng, og en lyngpikkerlod, efter ejeren kaldet Møllers Løkke, opstod som en enklave i lyngen.
 
Sortebjerg i 1930erne
I Palle Rosennkrantz's kriminalhistorie "Mordet i Vestermarie" læser man om manden Hans Jørgen, der blev mistænkt og dømt for mordet på Kirkemølleren Albert Dich. Et justitsmord, for det var ikke ham, der havde gjort det af med mølleren!
 
A F V Seier har også nogle informationer om denne sag, og i sine Bornholmske Folkeminder fra 1934 omtaler han en person, Hans Kristensen, også kaldet "Korrijnj", der på sit dødsleje skulle have tilstået mordet på Mølleren.
 
Denne Korrijnj, også kaldet "Korring", boede i fattighuset, matrikel 193 på Vestermarker Lyng, der lå umiddelbart nord for Møllers Løkke.
 
Møllers Løkke var på et tidspunkt blevet overtaget af ejeren af Anhøj lige udenfor Lyngen og virkede frem til 1942 som en udlod til denne ejendom. Herefter blev den erhvervet af Vestermarie sogn og indlemmet i plantagen som først planteskole og siden som reel skov.
 
Anhøj selv var en tidlig udmatrikulering fra 67. Selvejergård Pindeløkkegårds lyngareal og havde som sådan en matrikel nr. 132 kaldet 67. Selvejergårds Fortov, idet alle matrikler mellem gårdene og Lyngen fik benævnelsen "Fortov".
Anhøj, matrikel 132, 67. Selvejergårds Fortov
Sortebjerg frigjort for slørende rødgraner
Møllers løkke i 1930erne
Korrings hus i 1860erne
Korrings hus - afgrænset af stengærde
Anhøj - matrikel 132
Større vandreblok på Sortebjerg forsøgt sprængt i stykker
Stenbrydning ind i Sortebjergs sydside - deponi for affald