Vis menu Søg

85 Brommevej - Løvfrøer

Brommevej

- Løvfrø-redningsaktion

Brommevej er en af øens gamle veje, der endnu fra Rø til Sigtevej ureguleret løber gennem et særdeles afvekslende landskab med stort naturindhold.

Blandt meget andet kan man i starten af maj nyde et overvældende stort antal blomstrende fuglekirsebærtræer.

 

Navnet "Bromme" kan i gårdnavnet Brommegård spores tilbage til 1600-tallet, og før den tid har man haft en navngivet vandmølle med navnet "Brenne"-mølle.

Det antages, at navnet er afledt af "bræmme", der henviser til stedets beliggenhed i randen af sognet, idet Bobbeåen ved Brommegård danner skel mod Østerlars sogn.

 

Umiddelbart syd for Rø ses mod øst et fladt markareal Nord for Bondegård , der er bunden af en issø, men endnu er der ikke gravet ler i denne del af sognet.

Læs mere om issøler ved at trykke her.
 
 
Bornholms Amt har for år tilbage etableret en del nye damme langs Brommevej i forsøget på at ophjælpe den hensygnende bestand af løvfrøer i området.
Omkring 1985 var der en enkelt lille restbestand af løvfrøer ved Lynggård nord for Rø og en anden var hjulpet på vej ved en oprensning af dammen ved Holsegård syd for Østerlars Plantage.
 
Afstanden mellem disse to tilbageværende bestande var omkring 6 km., men ved at etablere en del nye damme samt rense tilslammede damme op, hvor løvfrøerne kunne vandre til og slå sig ned i, er det lykkedes at få dem til at opnå kontakt med hinanden i damme ved Fløjlegård syd for Rø.
 
På vedstående kort er stederne markeret.
Løvfrøerne fra to bestande: Lynggård og Holsegård har mødt hinanden ved X:Fløjlegård
Løvfrøerne var på grund af de såkaldte strukturændringer i det åbne land ved at forsvinde helt fra øen, men det lokale projekt Bornholm-en grøn ø, som Bornholms amt satte i værk i 1985, samt hjælp gennem statspenge i forbindelse med Naturgenopretningsloven fra 1989 har rådet bod på denne trussel.
 
En målrettet indsats med at grave nye damme og oprense gamle tilslammede damme har givet gode resultater for tilstedeværelsen af løvfrøer på Bornholm
Og omkring 2010 var der igen løvfrøer på mange af de lokaliteter, hvor de forsvandt fra i 1970'erne og især i 1980'erne.
 
Og forårsnætterne langs Brommevej har igen været helt fantastiske at opleve - for naturnørder!
 
Tryk her og hør koret i den nygravede dam ved Holsegård en stille majaften 2019
 
Læs mere om løvfrøernes situation på Bornholm ved at trykke her
Brommevej i Fuglekirsebær-blomstringstiden
Løvfrødamme etableret langs Brommevej
Oprensning af en tilslammet dam i 1988, hvor der tidligere har ynglet løvfrøer
Udviklingen af løvfrøbestandene på Bornholm frem til 1990
Ny gravet dam ved Holsegård
Løvfrø - syngende om natten
Nygravet dam ved Holsehuset