Vis menu Søg

85 Brommevej - Løvfrøer

Brommevej

Løvfrøer - en redningsaktion

Brommevej er en af øens gamle veje, der endnu fra Rø til Sigtevej ureguleret løber gennem et særdeles afvekslende landskab med stort naturindhold.

Blandt meget andet kan man i starten af maj nyde et overvældende stort antal blomstrende fuglekirsebærtræer.

 

Navnet "Bromme" kan i gårdnavnet Brommegård spores tilbage til 1600-tallet, og før den tid har man haft en navngivet vandmølle med navnet "Brenne"-mølle.

Det antages, at navnet er afledt af "bræmme", der henviser til stedets beliggenhed i randen af sognet, idet Bobbeåen ved Brommegård danner skel mod Østerlars sogn.

I 1805 er stedet omtalt som "Brumme" på Videnskabernes Selskabs kort.

 

Bornholms Amt har for år tilbage etableret en del nye damme langs Brommevej i forsøget på at ophjælpe den hensygnende bestand af løvfrøer i området.
Omkring 1985 var der en enkelt lille restbestand af løvfrøer ved Lynggård nord for Rø og en anden var hjulpet på vej ved en oprensning af dammen ved Holsegård syd for Østerlars Plantage.
 
En ny dam graves i 1991 på et fugtigt sted nord for Holsegård
Afstanden mellem disse to tilbageværende bestande var omkring 6 km., men ved at etablere en del nye damme samt rense tilslammede damme op, hvor løvfrøerne kunne vandre til og slå sig ned i, er det lykkedes at få dem til at opnå kontakt med hinanden i damme ved Fløjlegård syd for Rø.
 
På vedstående kort er stederne markeret.
Løvfrøerne fra to bestande: Lynggård og Holsegård har mødt hinanden ved X:Fløjlegård
Løvfrøerne var på grund af de såkaldte strukturændringer i det åbne land ved at forsvinde helt fra øen, men det lokale projekt Bornholm-en grøn ø, som Bornholms amt satte i værk i 1985, samt hjælp gennem statspenge i forbindelse med Naturgenopretningsloven fra 1989 har rådet bod på denne trussel. 
En målrettet indsats med at grave nye damme og oprense gamle tilslammede damme har givet gode resultater for tilstedeværelsen af løvfrøer på Bornholm
Og omkring 2010 var der igen løvfrøer på mange af de lokaliteter, hvor de forsvandt fra i 1970'erne og især i 1980'erne.
 
Og forårsnætterne langs Brommevej har igen været helt fantastiske at opleve - for naturnørder!
 
Tryk her og hør koret i den nygravede dam ved Holsegård en stille majaften 2019
 
Læs mere om løvfrøernes situation på Bornholm ved at trykke her
Dammen ved Holsegård har hjulpet løvfrøerne med at overleve i landskabet syd for Rø og Østerlars Plantage. Billedet fotograferet foråret 2014

Issø-ler ved Brommevej

En forekomst af stenfrit ler finder man i en dalsænkning på begge sider af Brommevej umiddelbart syd for Røbro Mølle, et fladt markareal Nord for Bondegård.

Det er bunden af en issø, men endnu er der ikke gravet ler i denne del af sognet.

Læs mere om issøler ved at trykke her.
Der pløjes i den isdæmmede sø-flade øst for Brommevej

Leret anses for at være afsat i isdæmmede søer, medens isen endnu dækkede kystområdet og israndens tilbagerykning i nogen tid var standset.

Sådanne søer er i dag almindeligt forekommende på steder med gletschere, f.eks. overalt på Grønland. Tryk her, og se, hvordan.

 

Et "senglacialt søbækken" syd for Rø markeret på et geologisk kort over den bornholmske undergrund

Et kort, der markerer højdekurver, viser klart, at landskabet er "fladt" og ligger i en højde på 95 meter over havets overflade.

Det stenfrie issø-ler er flere steder i området udnyttet til produktion af teglværksprodukter, f.eks. i Sigtedalen umiddelbart syd for Brommegård. Tryk her og læs mere.

Udgravning af en dam til løvfrøer.

I forbindelse med Bornholms amts arbejde med at genskabe levesteder for løvfrøen og andre padder blev der også gravet en helt ny dam i issø-leret vest for Brommevej.

Det var ejeren af Dalehuset, der ønskede at lægge jord til sådan et initiativ.

Brommevej i Fuglekirsebær-blomstringstiden
Brommevej gennem Højlyngen fra Røe K. til Øst:Lars K. 1805 på Videnskabernes Selskabs kort
Løvfrødamme etableret langs Brommevej
Oprensning af en tilslammet dam i 1988, hvor der tidligere har ynglet løvfrøer
Udviklingen af løvfrøbestandene på Bornholm frem til 1990
Ny gravet dam ved Holsegård
Ny gravede dam ved Holsegård i 1993 - løvfrøerne er vandret ind
Løvfrø - syngende om natten
Nygravet dam ved Holsehuset
Vandingsdam på Holsegård ved Brommevej august 2022
Oprensning af dam ved Brommegård i 2020
Det flade landskab NØ for Brommevej
Den isdæmmede sø-flade markerer sig på højdekurverne i dalen på begge sider af Brommevej
Ejeren af Dalhuset har ønsket, at Bornholms amt kunne etablere et nyt levested for løvfrøer og andre padder i en del af det senglaciale søbækken - oktober 1991
Den stenfrie og lagdelte issø-ler er optimalt til at holde på vandet og skaffe paddefaunaen optimale forhold
Vandet spænder ud af den omgivende jord og fylder hurtigt dammen med rent vand - for at sikre paddefaunaen et sted at leve
Brommevej i maj, når kirsebærtræerne blomstrer