Vis menu Søg

264 Badekarret

Badekarret - Elitebøger

Bent Engberg var skovrider i Bornholms Skovdistrikt i 19 år fra 1965 til en smuk sommermorgen i 1984, da han døde, 61 år gammel.
 
I en nekrolog i årets Jul på Bornholm skrev Frede Kjøller bl.a. følgende om Bent Engberg:
"... Han elskede skoven, og dens tarv lå ham meget på sinde; men han anså det næppe for sin fornemste opgave med skoven at tjene flest mulig penge til staten; han arbejdede først og fremmest for at gøre skoven til en folkets skov - han gjorde en stor indsats for at gøre skoven publikumsvenlig. ...."
Engberg tilførte Almindingen flere naturperler, bl.a. også den sø, der i populær tale benævnes Badekarret, og som man ser ved landevejen mellem Hareløkkerne og Bastemosehus.
Badekarret i sommerløv
Og i en kronik i Berlingske Tidende den 28. oktober 1973 skrev han under overskriften "Lidt om at landskabe" - om naturfredning på Bornholm, set i lyset af, at at man netop havde fået Miljøministeriet.
 
Tryk på den fremhævede titel og læs Engbergs tanker om den bornholmske natur.
 
Mulighederne i at etablere den i populær tale badekars-formede sø var det forhold, at vandet fra Bastemose løb gennem den slugt mellem landevejen og den dæmning, der var bygget for at bære jernbanen.
 
Vandrøllikens hvide blomster lyser op på Badekarrets vandoverflade
I 1952 blev jernbanedriften mellem Aakirkeby og Gudhjem nedlagt, og dæmningen havde ikke mere funktion som sådan.
 
I stedet for at vandet skulle løbe igennem en rørunderføring i bunden af slugten, blev der bygget et overfaldsbygværk - og så var søen hjemme!
 
I høj grad et varigt minde for Skovriderens fremsynethed i at gøre Almindingen publikumsvenlig.

Bornebuschs elitebøger

"År 1948 den 16. november afsagde naturfredningsnævnet sålydende KENDELSE:

I henhold til bemyndigelse fra ministeriet for landbrug og fiskeri har statsskovbruget overfor nævnet fremsat begæring om fredning af den bøgebevoksning, der findes på et område af afdeling 274 i Statsskoven Almindingen, hvilket område er indtegnet på et kort. I begæringen henvises til en erklæring fra forstanderen for Statens Forstlige Forsøgsvæsen, dr. phil. C H Bornebusch, hvori udtales, at: 

Tilbageværende elitebøger i 1979, højt i nr. 150 er der et sortspættebo

"Denne bøgebevoksning, der i øjeblikket er meget rig på elitetræer og i fremtiden vil kunne udvikles til næsten kun at bestå af sådanne, er den smukkeste, i teknisk værdi mest fuldkomne bøgebevoksning, som jeg har set såvel her som i udlandet.

Bevoksningen har derfor en enestående værdi såvel ved sin usædvanlige skønhed som ved sin betydning som frøavlssted, idet anlægget til dannelse af den mest fuldkomne bøgestamme er tilstede i usædvanlig høj grad. Jeg vil derfor tillade mig at henstille til skovdistriktet, at man søger denne bevoksning fredet ud i fremtiden, vel helst under anvendelse af naturfredningsloven, således at bevoksningen ikke vil kunne ødelægges ved eventuelle vejanlæg eller andre for bevoksningens eksistens faretruende foranstaltninger".

Bornebuschs elitebøger i afdeling 274 sommeren 2017

Bøgerne blev plantet i 1840, fire år efter Hans Rømers død, og tilhører således en af skovens ældste bevoksninger.

Da de blev fredet i 1948 var de 108 år gamle, og de, der blev tilbage efter den kraftige udtynding i 1979, omkring 20, er i 2018 178 år!

 

 

Mange af de fredede elitebøger blev fældet i vinteren 1979

Tryk her og læs fredningsdeklarationen.

 

En af disse elitebøger er vinteren 2017/2018 udpeget til at være et "livstræ" - velsagtens en konsekvens af fredningens ordlyd?

 

Læs mere om denne ordning med livstræer i Statens skove ved at trykke her.

Livstræ numer 72 har overlevet 178 år i Almindingen!
Jernbanetracéet forbi Badekarret er omlagt til cykelsti, og man møder 8 km-stenen - afstanden fra starten på togstrækningen i Aakirkeby
Skovrider Bent Engberg ved et arrangement i Vang 1980. Foto Algot, tilhører Bornholms Museum
Togets, vandets og vejenes forløb i 1930erne
Tog på vej mod Østermarie. Foto: DBJbogen 2007
Etableringen af Engmosen som "Badekarret" i april 1969. Billedet tilhører Bornholms Museum
Vandet i Badekarret er stemmet op, men fortsætter i Læsåen på den anden side af jernbanedæmningen i et vildt styrt. I et såkaldt "ålepas" kan områdets ål kæmpe sig op til moserne højere oppe i vandsystemet - f.eks. Bastemose
Elitebøg i vinterdragt vinteren 2018
Afdeling 274 med en bevoksning "elitebøger".
Fredningssten midt i elitebøge-plantningen
I flere af de i 1979 fældede elitebøger havde sortspætter mejslet redehuller
Fredningskort
Afdelingen af de fredede elitebøger er markeret med hjørnesten
178 årig elitebøg erklæret som "livstræ"