Vis menu Søg

263 Andreas- Andresemose

Andreas- Andrese Mose

Ørne Bakken

Steensvale-Bekken / Tornsvale-Bekken

Steensvale Bakken

SemiAquaticLife

Midt i Almindingen umiddelbart syd for Hareløkkerne ligger et hidtil upåagtet naturområde med klippekuller og kær.
 
Andrese Mose hed området i 1700-tallet, og herefter har stedet også på nogle kort heddet Andreas Mose, opkaldt efter en mandsperson med navnet Andreas!
 
Andrese Mose på A C Rømers kort fra 1825-26. Mosen omgivet af Meel Bakken, Ørne Bakken og Andrese Mose Bakken

Men, hvem denne Andreas var, har det ikke været muligt at få et svar på, blot må man antage, at han har været knyttet til datidens skovdrift.

 

Andresemose-Bakkens klippebrant ned mod mosen
Forudsætningen for at have et vådområde her er geologien, idet man ved at begive sig ind i området kan konstatere, at vi her har at gøre med en sprækkedal i den bornholmske granit og som har et forløb vinkelret på Ekkodals-sprækkedalen.
 
Det er altså de geologiske forhold, der har forårsaget en vandsamlende effekt, men det er efterhånden en gammel historie.
 
For gennem meget dybe gravede grøfter er vandet forsøgt ledet bort, og det er kun i ekstreme tøvejrsperioder, at man igen kan få en fornemmelse af fortidens vådområder.
 
Og i nyere tid har Skovvæsenet etableret faciliteter, der ikke er forenelige med at vådområdet vil kunne genetableres.
 
Først etablerede DGI en skivegrav i den NØ-lige del af mosen, men denne bane, der blandt andet blev benyttet ved datidens ø-stævner, senest i 1969, er igen nedlagt.
 
Siden er der etableret legeplads og spisepladser med bålsteder, og der er åbnet et stiforløb med udgangspunkt her.
 
Stien fører mod syd langs med den op til tre meter dybe grøft, der i sin tid var medvirkende til at området kunne tørlægges, og videre mod Grønnevadsvej.
 
Så her har kulturen så at sige vundet over naturen - især efter, at man i 2012 foretog en yderligere udgrøftning af mosen.
 
En større bevoksning af det forholdsvis sjældne græs Eng-Rørhvene holder dog fortsat stand!

Ørne Bakken

På det kort, Hans Rømer fik sin nevø A C Rømer i 1825-26 til at tegne for sig i forbindelse med en påtænkt udvidelse af Almindingen, noterer man sig at landskabet syd for "Hare Lykken" er særdeles kuperet med "Mel-Bakken" mod vest, "Ørne Bakken" mod syd og "Andrese Mose-Bakken" mod øst.

På senere skovkort er der imidlertid sket det beklagelige, at Ørne Bakken er blevet placeret midt på Meel-/Mel-Bakken!

Ørnebakkestenen øverst på Ørne Bakken ved siden af Hølyngsstien

Steensvale-Bekken - Tornsvale-Bekken

De fugtige partier i den med stengærde indhegnede "Hare Lykken" er drænet ud til "Steensvale Bekken", der også benævnes "Tornsvale-Bekken", der i sit første forløb løber gennem god "gammeldags" askeskov, på nyere skovkort kaldet Gregers Elle.

"Steensvale" og "Tornsvale" er ældre navne for Mursejler.

I forbindelse med skovkultiveringen er Steensvale Bekken i tidens løb gravet og sprængt dybere ned i undergrunden for at forbedre afvandingen.

Hvis man følger Steensvale Bekken ned ad strømmen, må man undre sig over, hvor stort et arbejde, der er foretaget her for at tørlægge fugtige arealer i skoven og gøre dem dyrkningsbare.

Steensvale-Bekken løber ud i Læsåen i Grønnevad, men inden da skal vandet lige ned over Ekkodalsskrænten i det maleriske "Tornsvale-faldet". Tryk her og læs mere.

Endnu et højdedrag fornemmer man øst for Steensvale-Bekken, en bakke uden officielt navn, men som måske har heddet "Steensvale-Bakken"!

Steensvale Bakken

Umiddelbart øst for Steensvale Bekken forekommer endnu et højdedrag - Steensvale Bakken. 

Øverst på bakken ligger en vandreblok - Steensvale Bakke-stenen, og Højlyngsstien passerer stedet for at fortsætte længere mod øst.

Steensvale Bakken-sten højt i landskabet

SemiAquaticLife

I 2008 var to biologer, Lars Iversen og Philip F Thomsen på Bornholm for at undersøge udbredelsen af vandkalve i Almindingens søer og moser.

Formålet var specielt det, at to arter, Bred Vandkalv, Dytiscus latissimus og Lys Skivevandkalv, Graphoderus bilineatus, var kommet på EF-Habitatdirektivet som beskyttelsesværdige arter.

Tidligere var disse arter registreret i Bastemose, og derfor var tanken, at de fortsat var her og om muligt i andre af Almindingens moser.

Der er kommet en fin rapport ud af undersøgelserne, tryk her og læs mere.

Midt i Andrese Mose blev der i oktober 2021 gravet en fordybning i håbet om, at vandet her vil kunne tiltrække sjældne vandkalve

I forlængelse af oplysningerne i rapporten er Naturstyrelsen gået med i et Life-projekt SemiAquatic Life, og ved at trykke her kan man læse mere om projektets udmøntning i Almindingens moser.

Andrese Mose var tidligere en af Almindingens større mosearealer, men på grund af den omfattende tørlægning og grøftegravning i disse moser siden Rømers tid i begyndelsen af 1800-tallet har den ikke været permanent vanddækket i nyere tid. Slet ikke siden etableringen af legepladsen "midt i mosen"!

For ligesom at råde lidt bod på de faktiske forhold gravede man en fordybning midt i mosen i oktober 2021 med håbet om, at denne vandsamling kan virke tiltrækkende på de sjældne vandkalve og guldsmede.

Tryk her og få et indblik i det store arbejde Naturstyrelsen gør for at genskabe nye og forbedrede levesteder for øens truede fauna.

Projektet er omtalt i Bornholms Tidende den 8. september 2020. Tryk her og læs mere.

Andreas Mose har tidligere været et spændende vådområde, men...
Andreas Mose - isbelagt i vintertiden
Original1-Matrikelkort, tegnet 1788 med Andrese Mosen og omgivelser
Andreas Mose er blevet drænet ved en stor grøft mod syd
Også Springfrø ynglede i Andrese Mose
Eng-Rørhvene i Andrese Mose - et levn fra den gang stedet var et sammenhængende moseområde
Grøftegravning og bortskaffelse af vand i forbindelse med etableringen af legepladsen i Andresemosen
Udsigt over Andrese Mose fra Melbakken i syd
Nyeste skovkort over Andrese Mose og omegn. Men i forhold til A C Rømers kort fra 1825-26 er Ørnebakke tillagt en anden klippekulle.
Luftfoto med Ørnebakkestenen øverst på Ørnebakken, 114 meter over havets overflade
Ørnebakkesten øverst på Ørne Bakken ved Højlyngsstien
Steensvale Bekken løber i et dyb gravet rende
Højtliggende grundfjeld sprængt bort for at lede vandet videre i Steensvale Bekken.
Steensvale Bekken løber et stykke vej direkte på grundfjeldet
Steensvalefaldet
Under projekt SemiAquaticLife graves en fordybning i Andrese Mose i oktober 2021
I mosens tørvelag åbenbarede sig en en righoldig samling ferskvandssnegle og muslinger fra en tidligere "våd" periode for Andrese Mose
Den ny gravede fordybning midt i Andrese Mose den første vinter, februar 2022