Vis menu Søg

292 Springbakken

Springbakke

- Gulbakke - Gulhave

Springbakke og Gulbakke var i Højlyngstiden to markante højdedrag, når man som arnagerkællingerne kom gående sydfra for at begive sig op i lyngen og samle bær eller sanke brændsel. 
Springbakken - højdekurverne ligger tæt...
Springbakkevejen blev anlagt mellem Torevandet og Udkjæret over Dyrstensholm med Dyrstenen.
 
I 1918 byggede Skoven skovløberstederne, Springbakkehus samt Gulbakkehus, og i 1950'erne blev der anlagt en ny skovvej op til Krakbakken. Vejen fik navn efter regenten: Kong Frederik IX's vej.
 
For foden af Gulbakke ligger stedet Gulhave, og om dette blev der skrevet i Udmarkskommissionens "Sager vedrørende Udmarksjorderne på Bornholm" i 1804: ".. paa Deres Majestæts Lyng med den saakaldede Kiær Gulhauge Sletten kaldet".
 
Meget har ændret sig i dette område siden 1804, men trods skovplantning og jordbearbejdning er der fortsat et lille planterefugium i vejkanten ved Gulhave, hvor man gennem året kan følge en højlyngsvegetation med arter som Hedelyng, Lav Skorzoner, Krat Fladbælg og Engskær.
 
Karakteristisk for sydskråningerne mellem Springbakkevej og Gulbakkevej og for den sags skyld videre vestpå mod Galgebakken i Vestermarie Plantage er der mange hulveje og et utal af løstliggende vandreblokke, som isen har bragt med sig.
 
De er ved isens bortsmeltning spulet ned ad sydskråningerne fra Galgebakke, Gulbakke, Springbakke og Krakbakke.
 
Gulhave-udmatrikuleringen, matr. 226
Ved udmatrikuleringen af den Store Lyng, Højlyngen, i midten af 1800-tallet blev der så vidt muligt bygget et landskab op med ensartet store lodder.
 
Matrikel 226 i Vestermarie Sogn blev 16,9 hektar stor og nybyggerne her kaldte stedet Gulhave. Matrikulært kom det til at hedde 5. Selvejergårds Lynglod.
 
5. selvejergård er den Østre Tvillingegård i Vestermarie Sogn.
 
På tidspunktet for matrikuleringen var der allerede opdyrket en lynglod og bygget et hus, og den blev tillagt sit eget lavere matrikelnummer, 183 i Vestermarie Sogn, også kaldet 68. Selvejergårds Fortov.
 
68. selvejergård er Lykkegård i Vestermarie Sogn. Senere kom stedet til at heddet "Kæret" med 14,9 hektar opdyrket af Lyngen.
 
Endelig blev det her for foden af højdedraget udlagt et ikke matrikuleret areal, der blev stillet til sognets beboere som en Fælles Grus- og Lergrav.
 
I forbindelse med bygningen af millitære radaranlæg på Rytterknægten efter 2. verdenskrig blev der på Gulhave gravet grus.
 
Med nye ejere efter 1954 er denne grusgrav senere omdannet til et større parkanlæg med naturlejrplads, og i østhjørnet af dette er der rejst et tårn, hvorfra man har en god udsigt ud over bl.a. Udkæret. Tryk her og læs mere om dette naturområde.
 
Senest er der etableret en Labyrintpark på Gulhave, matrikel 226 i Vestermarie Sogn, 5. Slg.s Lynglod!
Artikel i Bornholms Tidende 31. august 1985
Springbakken - det blottede grundfjeld "i spring", - trappetrin op ad bakken
Springbakkehus
Gulbakkehus
Gulbakke-mæandrer
Gulhave 1950erne
Gulhave - kildevæld
Engskær i vejkant ved Gulhave
Fugletårnet i Udkæret
Bredvegetationen i Udkæret
Engskær i den tørre sommer 2018