Vis menu Søg

193 Tauerne

Tauerne

- Sandstenshede

Tauerne er et lokalt navn, der ikke forekommer i noget officielt stedregister.

 
Arne Larsen henviser i sin Bornholms Flora fra 1956 til lokaliteten som en sandstenshede nord for Langemyregård i Aaker.
 
Og navnet ligger ikke fjernt, idet der her har været særdeles meget engvegetation, der i en afgræsset tilstand kan fremstå "tuet", med mange "tauer" af især lyse- og knopsiv.
Tauerne
Sandstensheden har været vokseplads for øens i dag særdeles sjældne orkidé Salep-Gøgeurt, hvis antal har været i frit fald efter at stedet ophørte med at være græsset af kreaturer.
 
Helt galt blev det, da ejeren i slutningen af 1980erne plantede sandstensheden til med hvidgran. I et par år kunne man opleve Gøgeliljer og små graner i skøn forening, men.
 
Fra år til år som granerne voksede sig store faldt antallet af de blomstrende orkideer for til sidst kun at friste en skyggetilværelse i randen af denne granplantning.
 
Tryk her og se Salep-Gøgeurt vokse på et andet af øens sandstensområder, der fortsat græsses af.
 
Kommunen har de seneste år taget initiativ til en fornyet kreaturafgræsning af heden. Arealet er blevet hegnet ind, granerne er fældet og fliset, og der er gravet en vandingsdam.
 
Rundløkkevejen er ført lige gennem sandstensheden, og da det har været særdeles vanskeligt at "grave grøfter" langs vejen, finder man her en vejkantvegetation, der klart afviger fra vegetationen på andre af øens vejkanter, bl.a. med en flot bestand af Aks-Ærenpris.
 
Det særdeles hyppigt forekommende navn "Rundløkke" synes at være et gammelt beskrivende navneord, der både forekommer i oldnordisk og gammeldansk sprogbrug i betydningen:
"et i Udmarken frit beliggende lille indhegnet stykke agerjord af uregelmæssig ofte rundagtig form".
Og sådanne løkker har der i sin tid været langs den vej, der bærer dette navn og som i sin tid blev lagt gennem Tauerne nord for det lavtliggende moseområde Langemyre.
Opvækst af birk og tjørn fældes
Aks-Ærenpris
Hvidtjørn vokser ind over de tidligere græssede overdrev med bl.a. Salep-Gøgeurt
Salep-Gøgeurt presses af opvækst
Naturpleje sættes i gang - først skal rødgraner fældes
Fældning af rødgraner i et tidligere afgræsset overdrev
Salep-Gøgeurt er presset af opvækst