Vis menu Søg

14 Nebbe Odde

Nebbe Odde - Nebbebugt

- Tab af national enestående geologi

 
"På kysten fra Rønne mod nord kommer der jura lag til syne ved Nebbe Odde - tidligere også kaldt Galge Odde. Her træder navnlig Lerjernsten frem, og denne er vel ved sin større modstandsevne årsagen til dannelsen af odden på dette sted.

I denne aflejring har man allerede for lang tid siden fundet planteforsteninger, navnlig bregneblade og frugter eller frø, som man henførte til Cykadeerne og kaldte Carpolithus".

Dette kunne man læse i en geologisk beskrivelse af Bornholm i 1916, og stedet var frem til 2. verdenskrig et yndet mål for datidens geologer, og der findes i dag i geologiske samlinger på øen og ovre en stor repræsentation af præparater, netop herfra.

Nebbe Bugt 1964 - masser af sand og strand. Billedet tilhører Bornholms Museum
Men, alt ændrede sig efter bombardementet af Rønne i maj 1945. For en lokal bygmester havde udvalgt sig skrænterne på odden til at deponere murbrokker fra de sønderbombede huse og gader i flere meter tykke lag ovenpå de geologiske profiler.
 
Stranden mellem Nebbe Odde og Hvide Odde har tidligere været særdeles søgt af den lokale befolkning i Rønne Nord, og som sådan har adgangen været fri efter bestemmelserne i Naturfredningsloven af 7. maj 1937.
Skræntfodsikring over aflejringer fra Jura
En af de lokale lodsejere følte på et tidspunkt behov for at spærre stranden af til eget brug, og det reagerede lokalbefolkningen naturligvis imod.
 
I 1966 indstillede Fredningsplanudvalget til Fredningsnævnet, at stranden blev fredet således, at befolkningen fortsat kunne gå og opholde sig på den.
 
Sagen tog sin tid at få gennemført, 9 år senere, i oktober 1975 blev der afholdt et besigtigelsesmøde, tryk her og læs mere om dette, og den 13. april 1976 afsagde fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds kendelse således, at
Den del af ejendommenes matr. 15a, 15c, 15g, 15h, 15p, 16a, 16c,16m, 17a, 17e, 17g, 17h, 17n, 17o, 18d, 18k, 18l, 18o, 18p, 18q, 18v og 18y Rønne købstads markjorder med tilhørende umatrikulerede strandarealer, der til enhver tid er beliggende søværts kystskræntens overkant, og som består af skræntareal og strandbred - dog mindst de på vedhæftede kort indtegnede arealer - fredes således, at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted...
Videre hedder det:
Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages sådanne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosion.
Læs fredningens ordlyd ved at trykke her

- Sikring af skræntfodsejeres boliger

Ved udbygningen af kyststrækningen med parcelhuse helt ud til kanten af skrænten har de lokale grundejere imidlertid i voldsom grad plastret stranden til med beton og marksten, således, at det i dag IKKE er muligt som tidligere at gå turen fra Rønne langs kysten og videre ud til Hvide Odde.
Privat skræntfodssikring i 1990 nedenfor et for yderligtliggende parcelhus

Det startede med, at en af lodsejerne bøjede fredningens ordlyd med at sætte en række marksten på stranden for foden af skrænten. 

Sand "skovlet" op over de store marksten for foden af grundene i august 1993
Højvand i april 1995 fjernede al sammenkørt sand og fritlagde markstene for foden af skrænten under de yderligtliggende parcelhuse

Men, man kæmpede mod de højere magter og forhindrede stranden i at blive fodret med naturligt erosionsmateriale fra kystsskrænten.

I afmagt er man skredet til en nedbrydning af sandstranden ved en uskøn udsmidning af mark- og brudsten for at sikre de alt for yderligt liggende parcelhuse.

Og disse forhold synes helt klart at være sket uden hensyntagen til fredningens hensigt og ordlyd.

Den tidligere sandstrand ændret til ufremkommelig "markstenskyst".
Denne måde at skænde en af øens femstjernede nationalt vigtige geologiske lokaliteter har intet at gøre med såkaldt kystsikring, men har kun til formål at sikre udsættelsen af en nedskridning af den skrænt, de ovenliggende bebyggelser og befæstede anlæg er lagt på - for tæt på skrænten - altså en form for boligsikring!
 
Da kyststrækningen i dag synes ikke at være i harmoni med formålet med ovennævnte fredningsdeklaration, bør de ansvarlige myndigheder tage fat på at sikre, at der igen bliver skabt ordnede forhold på denne kyststrækning.
 
Og man kunne foreslå, at alle geologiske værdifulde klinter, som fremstod eksponerede før 1940 blev genskabt ved at alle tilførte mark- og brudsten blev fjernet fra stranden.
 

Hvide Odde-rev

I begyndelsen af 1900-tallet blev der hentet en større mængde sten fra Hvide Odde-revet til brug for opfyld i Rønne Havn - nu kunne de omtalte sten fra Nebbe Odde-bugten blive bragt ud på det nedbrudte rev som en form for naturgenopretning.
 

Man må undres

Senest er der i august 2020 foretaget yderligere udsmidning af mark- og brudsten på den fredede sandstrand.
Nebbe Odde i begyndelsen af 1900-tallet
Nebbe Odde 1934 - stranding på revet. Billedet tilhører Bornholms Museum
Deponering på Nebbe Odde 1964. Billedet tilhører Bornholms Museum
Nebbe Odde sikret med jernbeton
Marksten ud for Nebbe Odde
De geologiske lag er vanskelige at nå på grund af de mange marksten
Den fredede sandstrand
"Nordstranden" i 1964 - før kampen om de attraktive grunde øverst på skrænten. Billedet tilhører Bornholms Museum
Adgangsproblemer til fredede sandstrand
Nebbe Odde fra syd i 1938. Billedet tilhører Bornholms Museum
Vanskelig passabel kyststrækning
Der fyldes fortsat marksten på sandstranden
Nebbe Odde fortsat skæmmet af deponi
Her slutter den fredede sandstrand
Granit til forventet sikring af vej til stranden
Her starter den offentligt tilgængelige sandstrand
Nebbe Bugt foråret 2019 - ifølge fredningen: "stranden fredes således, at befolkningen fortsat kan gå og opholde sig på den".
De fossilførende lag fra Jura er i den grad dækket af marksten for at sikre, at skræntfodsejernes huse ikke skal skride i havet