Vis menu Søg

10 Stubbeløkken

Stubbeløkken

- Rønne Granitværk

På toppen af Snorrebakken har der lang tid tilbage i tiden været en stor samling af egnskarakteristiske klippeløkker - græsningsområder for kreaturer, omgivet af stengærder.
 
Grundfjeldet stak frem overalt og gjorde almindelig landbrugsdrift umulig. Større partier var ligeledes dækket af krat og småskov.
Det skal ikke undre, hvis man bare går hundrede år tilbage i tiden, at både Skrueaks, Bakke-Gøgeurt og Hylde-Gøgeurt voksede i disse klippeløkker!
 
Der foreligger dog ikke vidnesbyrd om dette, idet antallet af botanisk interesserede mennesker dengang var særdeles lille, nærmest manglende.
Stubbeløkken stenbrud under udvidelse med afrømning i Stubbegårdsløkkerne 1956. Billedet tilhører Kongelige Bibliotek
"I Stubbene".
I kilder tilbage i tiden som skifteprotokoller, Thurah og Urne henvises til lokaliteten "I Stubbene".
Dog, på Hammers kort fra 1746-50 er det skrevet "I Strubene", hvilket må tilskrives en skrivefejl.
I Stednavneudvalgets "Bornholms Stednavne" fra 1950 henvises til den skovsignatur, man kan fornemme på Hammers kort og at "I Stubbene" uden tvivl henviser til den skovrydning, der er foregået omkring de to Stubbegårde i 1800-tallet.
Stenbrydningen startede i Stubbegårdsløkkerne i 1880erne
Et voksende behov for granit til bygningsmaterialer og vejbelægning gjorde imidlertid, at der i tidens løb hist og her opstod små stenbrud i området, således i 1833, da et konsortium af rønneborgere påbegyndte brydningen af granit i Stubbegårds løkker.
 
Stubbeløkken med afrundede granitheller i august 1987
Endnu et stenbrud med stenhuggeri blev startet af den driftige rønnekøbmand H A Colberg på Buskegård og i et andet område af Stubbegårds jorder eller rettere klipper.
 
Begge disse stenbrud blev overtaget af "De forenede Granitbrud og Stenhuggerier" i 1873 for i 1941 at overgå til A/S Rønne Granitværk, det senere Superfoss-Dammann-Luxol, nu NCC.
 
Man havde set mulighederne i at producere asfalt og beton med islag af granitskærver.
 
Ligeledes tog eksporten af knust granit fra Rønne Havn til arbejder andre steder i landet og udlandet i den grad et opsving. Således blev der i 1986 udskibet ikke mindre end 360.000 tons granit, hvoraf størsteparten var skærver.
 
Der brydes stadigvæk granit, men da besværet eller rettere udgifterne ved at bringe granitten fra bunden af det 125 meter dybe brud, 60 meter under havets overfladeniveau, op til knuseriet på jordens overflade er betydelige, har man ansøgt om at få ret til at udvide bruddet mod NV - altså tættere på beboelserne langs Snorrebakken.
Stubbeløkken 1. juni 2008 - det dybe brud fyldes op med vand, afrømning fra nye brud og stenmel
Stubbeløkkens stenbrud udvidet og det gamle brud fyldes fortsat op med vand 1. august 2021
En fin udsigt over det store og imponerende dybe brud har man fra en rasteplads med infotavle 100 meter SV for Knuds kirke.
Brydningen af granit i det nyåbnede brud i august 2019
Fuglelivet er ganske imponerende, og senest har man registreret et par ynglende Vandrefalke. Tryk her og se et par i et andet af øens granitbrud i 2016.
 
Ved at trykke her kan man iøvrigt læse om de bornholmske feltornitologers iagttagelser i bruddet de seneste 10 dage, som refereret til DOF-basen..
 
Snorrebakken med vid udsigt over Rønne

Trigonometrisk station

Postamentet ved Møllevangen - et beskyttet fortidsminde

Udsigten fra toppen af Snorrebakken er helt fantastisk, og det har man benyttet sig af i forbindelse med opmålingen af Bornholm.

Således er der i skellet mellem Lille og Store Myregårds marker etableret en Trigonometrisk Station, og i 1881 blev der bygget et såkaldt postament, der ved lovgivning er beskyttet mod overlast.
 
Læs mere om øens trigonometriske stationer ved et tryk her
Postamentet ved Møllevangen skændet af markarbejde

Brydningen fortsætter med uformindsket styrke

Brydningen fortsætter i det "nye brud" 1. august 2021
Stubbeløkkerne med stenbrydning omkring 1930
Stubbegårdene og Stubbegårdsløkkerne på matrikelkort fra 1856
Stubbeløkken 1946. Billedet tilhører Kongelige Bibliotek
"I Strubene" på Hammers kort 1746-50
Stubbeløkkerne i 1930'erne
Midt i 1980'erne var man nået ned i 125 meters dybde - august 1987
Brydningen foregik i 125 meters dybde, men så lod man vandet fylde hullet op
Stenbruddet 4. juni 2010 - en paddelokalitet i forvandling
Stubbeløkken - der er brudt i etager
Stubbeløkken fra oven. Foto: Eigil Holm 2012
Geologisk ekskursion til Stubbeløkken
Asfaltering med materialer fra Stubbeløkken
Tilladelse til brydning af granit efter Råstofplanen 2016-2028
Et nyt brud er påbegyndt i 2017
Brydningen foregår i kanten af gamle brud
Artikel i Bornholms Tidende marts 2019
Adgangsvejen til Stubbegård fra Stavelund er sommeren 2019 medtaget til stenbrydningen
Stenbrydning i det nyåbnede brud i august 2019
Afrømning i nye gravefelt - set fra øst
Kaoliniseret granit i nyåbnede brud - august 2019
Restproduktet efter stenbrydning - stenmel i bunkevis