Vis menu Søg

223 Højlyngsvejen

Højlyngsvejen

Myregårdsmyren - Myregaards Myre

Højlyngsvejen ligger højt langs Aaker Plantage med en enestående udsigt over Sydbornholm.
Udsigt over Aakirkeby fra Højlyngsvej
Her blev den i anden halvdel af 1800-tallet afsat som en afgrænsning på Aaker Plantage mod syd og som en forbindelsesvej mellem de veje, der i middelalderen fungerede som drivgader op i Højlyngen.
 
I en artikel i Jul på Bornholm fra 1950 beretter rydningsmanden Peter Jensen om et liv på Aaker Højlyng, Udmarkshoej, og fortæller om drivgaderne, ad hvilke kvæget blev ledet til græsning på Lyngen.
"Siegårdsgaden" overgik til Sigårdsvej.
 
"Harluegaden" førte fra Ravnsgård, og er senere overgået til Ravnsgårdsvej.
 
"Sortegårdsgaden" blev omkring 1900-tallet ryddet af en Mads Johan Næstved og tillagt hans lynglod.
 
"Store Myregårdsgaden" skulle også omkring 1900-tallet forlængst være under kultur.
 
Udmarkshøj. Peter Jensens barndomshjem

Langs med Højlyngsvejen mod nord havde man ladet et stykke lyng ligge urørt for at sognets folk kunne have muligheden for at rive lyng og skære tørv, men som tiden gik, gik også denne tradition i sig selv, idet man havde fået bedre brændsel i den opvoksende skovs brænde.

 

Myregårdsmyren

Fra Højlyngsvejen falder landskabet markant mod syd for at ende i et stort fladt område - Myregårdsmyren - Myregaards Myre. Det er en forkastning, der manifesterer sig i landskabet og undergrunden i myren er nexøsandsten.
Myregårdsmyren med Aakirkeby i baggrunden
Inden den omsiggribende tørlægning af øens engarealer i anden halvdel af 1800-tallet har stedet helt sikkert været et veritabelt naturområde med stor biodiversitet.
 
Hammers kort fra 1746-50 viser, at engene strakte sig fra Pluseng nord for Aakirkeby til Myragre. Tryk her og læs mere om Pluseng.
 
Et forsøg på at genskabe dette naturområde først i 1990erne strandede på, at repræsentanter for Dansk Ornitologisk Forenings Fugleværnsfond anså det som et særdeles vanskeligt område at "renaturere".

Ligeledes blev det vanskeliggjort af, at en af øens større landmænd så en interesse i at erhverve en af de gårde, der var i spil. Han ønskede harmonijord og var ikke interesseret i at noget af øens tidligere natur blev tilbageført.
 
Indtil andet foretages må man som naturinteresseret nøjes med at opleve stedet i de situationer, hvor vandtilstrømningen overgår frastrømningen gennem de gravede grøfter til Grødby Å.
 
Fuglelivet er i de situationer ganske overvældende med iagttagelser af svaner, gæs og ænder samt havørn og vandrefalk. Fugleinteresserede lægger deres iagttagelser ind i DOFbasen, og man kan kigge med ved at trykke her.
 
Grågæs, Blisgæs og Viber samles på oversvømmede marker ved Lille Myregårdsvej i november 2023

Og så kan man på Regionskommunens kortværk få et indblik i områdets risiko for oversvømmelse i tilfælde af, at en forventelig kommende "monsterregn" falder over øen.

Her er der plads til noget mere vand, hvis det sætter ind med regnskyl i større mængder
Myregaardsmyren 1880 på sognekortet

Styrsbro

Lokaliteten Styrsbro er angivet på Original 1-matrikelkortet fra 1820, dog uden angivelse af navn!

 

Det er stedet, hvor vandet fra Myregårdsmyren passerer landevejen mellem Aakirkeby og Nexø og fortsætter i Myregrøften.

 

Lettere omskrevet "Broen", der "styrer" vandstrømmen: Styrsbro!

eller,

"Broen", der "styrter" sammen ved kraftig vandføring. I tidens løb er der sket en fejl i afskriften på kort og i mundtlig overlevering.

Store Myregård

Store Myregård var en af Aaker sogns tre proprietærgårde.

I 1950 omfattede dens jordtilligende, matrikel 2a i Aaker Sogn 76 ha., heraf en del mosearealer i Myregårdsmyren..

Højlyngsvejen
Myregårdsmyren i 1750'erne i sammenhæng med Pluseng og vandløb. Oplandet til Grødby Å
Myregårdsmyren 1883 på Generalstabens kort. Myren ligger lavt for foden af bakkerne mod nord og øst med gårdene og Myremølle - Myreagre Mølle
Geologi under Myregårdsmyren - Nexøsandsten
Myregårdsmyren for foden af Lille Myregårdsvej med Myregrøften i november 2023
Vandløbet, der fra Pluseng fører vandet ind i Myregårdsmyren og videre ud til Styrsbro, Myregrøften og Grødby å
En dag, vandet står højt efter tøbrud
Vand i grøften fra Pluseng fylder Myregårdsmyren op i november 2023
Myregårdsmyren med store flokke Grågæs - set fra A38
Tilledning af vand til Myregårdsmyren - Myregaards Myre fra Pluseng. Geodætisk kort fra 1930'erne
Vandet i Myregårdsmyren ledes til i grøft fra Pluseng i november 2023. Opstuvning ved broen under Lille Myregårdsvej
Myregårdsmyren i november 2023 efter nogle dages regnvejr
Vandstanden i Myregårdsmyren - Myregårds Myr "styres" af underløbet i Styrsbro og herfra løber vandet gennem Myregrøften til Grødby Å.
Original 1-matrikelkort fra 1820 med Styrsbro: Stedet, hvor landevejen fra Aakirkeby til Nexø passerer vandløbet fra Myregårdsmyren.
Sortegaards-stenen ved Hovedvej A38 i skellet mellem 3. Sgd. Sortegaard og Proprietærgården Store Myregaard. Stenen er sat i forbindelse med udskiftningen af jorderne i Aaker Sogn i 1816
Store Myregård i 1947. Billedet tilhører Kongelige Bibliotek