Vis menu Søg

322 Nylars

Nylars

Nilaus - Sct. Nicolaus

Nylars er øens næstmindste sogn, godt 23,3 kvadratkilometer stort og bygget op omkring kirken, der er viet til de søfarendes helgen, Skt. Nicolaus.
Nylars kirke omkring 1900. Billedet tilhører Bornholms Museum
Kirkens placering let forhøjet på en mindre halvø nord for det udstrakte moseområde, Nylars Myre, har gjort den til svært indtageligt forsvarsværk til beskyttelse af sognets beboere og værdier i ufredstider.
 
Også hele kirkens konstruktion og opbygning tyder på, at vi her at gøre med både et fæstningsværk og et guds hus.
 
Kirkens sokkel ligger i dag mere end 6,5 meter højere end det nu totalt udtørrede moseområde.
 
Nye Lars 1862, som det er aftegnet på Sognekortet

Frem til år 1900 var Nylars som bysamfund ikke eksisterende. Præstegården lå som efterfølgeren på en tidlig middelalderlig kongsgård umiddelbart op ad kirken.

Præstegården husede i årene 1816- 1824 et bornholmsk seminarium til uddannelse af lærere for øens landboeres børn. 20 seminarister var tilknyttet seminariet og 5 af disse blev dimitteret!
 
Degnegården eller kirkeskolen havde sin egen matrikel, 3a, på den sydlige side af moseområdet, og spredt rundt i sognet lå 35 selvejergårde og 8 vornedegårde.
 
Men, så kom toget, og banen mellem Rønne og Nexø blev indviet den 12. december 1900. Og der blev bygget et trinbrædt umiddelbart syd for kirken.
 
Året efter blev Nylars Brugsforening bygget og i 1902 et kommunalt forsamlingshus med kommunekontor og bibliotek på udstykninger fra Søndergård -  og præsten flyttede fra Præstegården til en nybygget præstebolig i 1924.
 
Den første husmandsforening på Bornholm blev stiftet her i Nylars i december 1901. Der blev indrettet en forsøgsmark umiddelbart udenfor kirkegårdsdiget. Men, i 1937 opgav man at udføre forsøg, og arealet blev omdannet til det anlæg, man kender i dag, og hvor der kunne holdes fester, sommermøder og lignende arrangementer.
 
 
Først efter en større uddræning og grøftegravning i moseområdet SV for kirken blev der i 1950'erne påbegyndt en større udbygning af Nylars på h.h.v. Præstegårds- og Degnegårdslodder. Tryk her og se et matrikelkort over Nylars.
 
Idrætspladsen blev anlagt midt i 1950érne og hallen i to omgange i h.h.v. 1960'erne og 1970'erne. Men, men, men! Idet vandafledningen fra Nylars Myre i dag er ført i rør fra Kirkevej og godt 500 meter mod vest, vil der alt andet lige ske en opstuvning med efterfølgende oversvømmelse, hvis tilledningen af vand overstiger rørets kapacitet.
 
Bortledning af vand fra Myren
Således som det skete i marts 2005, da Civilforsvaret ved hjælp af 4 pumper i flere døgn sørgede for, at mere end 20.000 liter vand i minuttet kunne pumpes ud af dette dette oprindelige moseområde! Primært for, at vandet ikke skulle trænge ind i og overskylle parketgulvet i hallen! Tryk her og læs mere.
 
Men i sensommeren kan man flere steder i området omkring kirken iagttage den farvestrålende Hvepseedderkop.
 
I forbindelse med Postens 100 års jubilæum og Bornholms Køreselskabs 25 års jubilæum afholdt man den 12. juni 2004 en stafet med 8 ekvipager over den 66 km. gamle postrute.
 
Regionsborgmester Thomas Thors sendte den første ekvipage afsted fra Kvickly ved Rønne Havn med kurs mod Nylars, og herfra gik det videre over Aakirkeby til Nexø.
 
Tilbage mod Rønne blev der kørt over Østermarie, Østerlars, Aarsballe og Ringeby.
 
 
Se besøget ved Dagligbrugsen Nylars ved at trykke her.
Engkarse i kirkekæret
Kirken på en halvø højt over Myregårdsmyren
Nylars sogns 35 selvejergårde nummereret i 1616. Numrene på de fjernest liggende gårde følger solens gang på himlen fra nummer 1, Engegård i øst ved solopgang og nummer 25, Immingegård i nord ved solnedgang. Herefter er gårdene tættere på kirken fortløbende nummereret op til nummer 35, Hovedgård
Kirken bag Vild Kørvel i maj
Cikorie ved Nylars kirke
Præstedammen omkring 1900. Billedet tilhører Bornholms Museum
En cykelfamilie på besøg
Nylars Trinbræt i 1920erne
Nylars set fra syd i 1956. Foto tilhører Kongelige Bibliotek
Skoletoget standset ved Nylars Trinbrædt i februar 1958. Billedet tilhører Bornholms Museum
Nylars Trinbrædt 2010
Kjølleregård Station, togene mødes på banens sidste dag 28. september 1968
Fest i Nylars - og i DagliBrugsen
Postdiligencen er nået til Nylars
Langrend på cykelsti om vinteren