Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 4. Ringebakkerne :: 40. Krogeduren
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
Kort
33. Ginesminde
34. Jons Kapel
35. Blåskinsdalen
36. Duehullet
37. Store Ringebakke
38. Vang
39. Ringedalen
40. Krogeduren
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Ringebakkekyst med Krogeduren
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Krogeduren - en strandpille set fra NØ
 
Krogeduren set fra SØ
 
Krogeduren set fra Ø
 
Aks-Aerenpris på kystskraenten
 
Klipperoen kort efter udspring
 
Klipperoen på toppen af kystklipperne ved Krogeduren
 
Klipperoen paa en klippehylde ved Krogeduren
 
Tarmvridroen i blomst på lokaliteten 8

Krogeduren - Krageturen

UTM 0482696 / 6121666
 
"Tiden læger alle sår", siger man. - Men, sårene kan være mere eller mindre dybe og derfor mere eller mindre vanskelige at læge!
I godt 100 år er der brudt granit på kysten syd for Vang. Først i et større brud i selve kystskrænten, herefter i det såkaldte Klondyke, hvorfra klippestykkerne blev transporteret til Vang havn på en tipvognsbane midt på forstranden.
 
Senest er brydningen foregået i de to store brud Almeløkken og Vangbruddet.

For lettere at komme af med granitten og undgå tung trafik gennem Vang har man i nyere tid etableret udskibningsstedet på kysten og brudt en forbindelsesvej dybt ned i kystklippen.

Denne aktivitet har selvsagt haft indflydelse på stedets geologiske forhold og botaniske kvaliteter.

Men, alt er ikke ændret, og hvis man som gæst ønsker at opleve noget virkelig bornholmsk, skal man afsætte en eftermiddag til at tage turen langs kysten på det tidligere tipvognstracé til den fritstående kystklippe Krogeduren.
 
Navnet er ikke helt entydigt. Allerede på Hammers Kort fra 1746-50, var stedet benævnt "kroge Tur", i 1796 var det blevet til "Kroge Tue" og i 1839 "Kroge Taarn". I 1888 var stedet kommet til at hedde "Krogdur" på Geodætisk Instituts måleblade.
 
Blandt lokale rutskerbo hed lokaliteten "Krogaturijn" i begyndelsen af 1900-tallet for senere at blive til "Krageduren".
 
Hvorom alting er, mener man, at Stenstøtten står som et mål for den tur "Kragerne tilbagelægger", inden de vender om: Altså en kragetur frem og tilbage til Vang.
 
Kigger man nærmere efter i og på klipperne, vil man på en solrig forårsdag bl.a. kunne finde bregnerne Nordisk og  Sort Radeløv, Svalerod med soldatertæger, Blodrød Storkenæb, Småbladet Lind, Klipperøn, Tarmvrid-Røn samt Sort og Rød Dværgmispel, hvoraf de seks af disse arter her i landet kun findes på Bornholm.
 
I forbindelse med leverancen af store mængder granit til byggeriet af Storebæltsbroen i begyndelsen af 1990'erne søgte Bornholms Amt at sikre de naturhistoriske værdier på kystklipperne ud for granitbruddet ved en fredning.
 
Naturfredningsrådet blev af Freningsnævnet bedt om en udtalelse og vurdering af stedets naturhistoriske værdier. Sådan en udtalelse kom den 21. januar 1991, og den lyder bl.a.:
Naturfredingsrådet finder, at der er betydelige geologiske kvaliteter knyttet til Ringebakkerne. Vang-granitten og områdets andre bjergarter kan studeres i de blottede kystklipper og i ældre og nuværende råstofgrave.
 
De mange blotninger, der allerede er tilstede i Ringebakkerne må siges at opfylde de væsentligste behov for geologiske iagttagelsesmuligheder i området incl. det areal, hvorfor der er rejst fredningssag.
 
Ringebakkernes biologiske kvaliteter er ligeledes betydelige og her skal navnlig fremhæves områdets flora, der er bedst kendt.
 
Skrænterne ned mod havet er meget vekslende med fugtige og tørre partier. Kløfterne er meget vanskeligt tilgængelige, men det meste af floraen kan ses fra den stenede kyststi langs stranden.
 
På toppen af de lodrette klippevægge vokser den i Danmark meget sjældne Klippe-Røn, og arten er kun talrig i det område af Ringebakkerne, der er rejst fredningssag for.
 
Af andre sjældne planter langs klippekysten kan nævnes Sort Radeløv, der er rødlistet, Rød og Sort Dværgmispel, Bornholmsk Kamille og en varietet af Dag-Pragtstjerne. Alle disse sjældne arter findes i Danmark kun på Bornholm.
 
Mindre almindelige arter er Aks-Ærenpris, Merian, Blodrød Storkenæb, Svalerod, Bjerg-Perikon og Plettet Kongepen.
 
Af spændende skovplanter træffes Dansk Ingefær, Druemunke og Dunet Egebregne. De nævnte planter kan nok træffes andre steder på øen, men ingen steder er så mange samlet som på dette område, der søges fredet, og her er de uden de mange indslæbte arter, man kan se de fleste andre steder på øen.

Klipperoen i blomst

Den 3. september 1990 foretog to medlemmer af Naturhistorisk Forening for Bornholm en ekskursion til kystklipperne ud for Ringebakkerne med det formål i grove træk at få beskrevet klippernes florasammensætning.
 
Kysten fra Vang Granits pier mod syd til Krogeduren er i fugleflugt omkring 475 meter lang, og på vedhæftede kort er markeret ti registreringssteder på klipperne.
 
 
Krogedurekystlokaliteter
Luftfoto kopieret fra www.BRK.dk
 
I vedhæftede PDF-fil er de 10 lokaliteter beskrevet nærmere med afstand til pieren og udseende, tryk her.
 
Og de registrerede planter på hver enkelt lokalitet er samlet i en anden PDF-fil. Tryk her og se nærmere.
 

Siderne er bygget i en WEB123