Vis menu Søg

358 Sose Bakker

Sose Bakker

Bombardérbiller

Kildevæld på stranden

Bakkerne i Sose markerer sig monumentalt når man kommer ad Sdr. Landevej fra Rønne og kører mod Dueodde, for umiddelbart efter at have passeret Lilleåen skal man op ad en for cyklister temmelig stejl stigning.
 
Øverst oppe på bakken har Sose Mølle været strategisk placeret fint eksponeret op mod vestenvinden og umiddelbart derefter passerer man Store og Lille Bakkegård.
 
Det er en gammel forkastning, der manifisterer sig her, og det er grænselinjen mellem de mesozoiske trias-juraaflejringer nærmest kysten og palæozoiske grønne skifre længere inde i land.
Forkastningen i Sose mellem den "hårde" Grøn Skifer og blødere jura- og triasaflejringer
Umiddelbart bemærker man ikke den grønne skifers fremtoning i landskabet, men går man lidt bagom facaden vil man både i Lilleåen opstrøms landevejen og på kystskrænten syd for Lille Bakkegård notere sig smukke profiler af denne bjergart - der ikke er særlig skifret, men nærmere sandstensagtig og slet ikke grøn, snarere brun.
 
Ligeledes vil man i den dyrkede jord bemærke i hundredevis af små flade sten dække jorden efter at der er pløjet, harvet og sået. Flere steder træder Grøn Skifer frem i overfladen ved vejgennembrud - f.eks. langs privatvejen fra Sdr. Landevej og ned til Bækkedal.
 
Det postglaciale landskab markerer sig særdeles smukt mellem de to bakkegårde med afstrømsrende fra den glaciale isstrøm. På kanten af denne rende manifesterer nogle bronzealderhøje sig i landskabet.
 
Generelt er de høje partier af "havbakkerne" tørre med overdrevsvegetation, men i bunden af afløbsrenden finder man partier med ellesump, domineret af Rødel og Ask samt rigkær-arter som Stikkelsbær, Eng-Nellikerod og orkideerne Maj-Gøgeurt, Tyndakset Gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe.
 
En del af disse gamle bakker er i nyere tid stykket ud i sommerhusgrunde og bebygget med fritidshuse, hvorfor adgangen begrænses til stranden og den til formålet byggede kyststi med trappeanlæg.
 
På bakkerne er vegetationen helt anderledes tør, og her kan man både opleve både Bakke-Nellike, og Timian, der efterstræbes af et hav af Blåfugle. Dog endnu er det ikke noteret, om den særdeles sjældne Plettet Blåfugl også optræder her?!
 
Ligeledes er vegetationen spændende ved også at huse Udspærret Dværgbunke, Stribet Kløver, Knop-Nellike, Gul Evighedsblomst og Strand-Mandstro.

Bombardérbille

Sose Bakkerne har iøvrigt langt tilbage i tiden været særdeles kendte blandt entomologisk interesserede mennesker, idet stedet er det eneste sted i Danmark, hvor det særprægede insekt Bombardérbillen har sin forekomst - og med den en hel del andre sjældnere billearter.
Bombardérbille i bakkerne i Sose
For år tilbage var man blandt naturhistorisk interesserede mennesker nervøse for, at arten helt var forsvundet fra øen.
 
Man satte en undersøgelse i gang og heldigvis lykkedes det at genfinde nogle eksemplarer.
 
Herefter er der foretaget en landskabsfredning af dens levested med vilkår om en for arten bestemt driftsform. Læs mere om fredningen ved at trykke her.
 
Imidlertid viser det sig rent praktisk ret vanskeligt at efterleve optimale forhold for arten - der ville have det bedst, hvis jorden blev dyrket "som i gamle dage" med en årlig pløjning og efterfølgende harvning samt tilsåning af markerne - og INGEN anvendelse af handelsgødning og pesticider af nogen art. En driftsform, der herskede før sidste verdenskrig i 1940erne.
 
I en artikel i tidsskriftet "Natur på Bornholm 2005" har Palle Jørum og Dorte Bugge Jensen orienteret om billens levevis ved Sose i al almindelighed, bl.a. om dens kemiske forsvar overfor fjender og byttedyr, samt den pleje, man har etableret på stedet for at sikre dens eksistens i tiden fremover. Tryk her og læs mere.

Trias

I strandkanten fra Risebæk mod vest bemærker man lagdelte sandstenslag og siltsten. I kystklinten bemærkes kraftigt farvede røde og grønne leraflejringer. Det er aflejringer fra Trias i den såkaldte Kågerød formation. Tryk her og se en tidstavle for aflejringerne.

Ler og sandaflejringer er dannet på en kystslette uden vegetation.

Leret er aflejret i rolige områder, medens sandet er aflejret i floder, der skar sig igennem lersletten. I bunden af disse kanaler finder man forstenede "lerrullesten".

 

Forstenede lerrullesten på stranden - aflejret i flodløb i Trias.

Lokaliteten er typelokalitet for Risebæk Ledet. Og det er det eneste sted i Danmark, hvor aflejringer fra Trias findes på en såkaldt "Daglokalitet".

 

Kilde på stranden

I første halvdel af maj 2023 opstod der midt på stranden nedenfor Lille Bakkegård et særdeles vandrigt kildevæld.

Tryk her - aktivér linket og se vandet løbe.

Kilde på stranden for foden af klinten

Forhistorien er den, at man netop i foråret 2023 havde foretaget horisontale prøveboringer 20 meter under niveau for at undersøge mulighederne for at bringe kabler "usynligt" ind på land til det kommende landanlæg for transformation at havvindmøllernes vekselstrøm.

Vandets temperatur i kildevældet er 9,4 grader Celcius
Kommer man ad kystvejen fra Rønne skal man stejlt op ad en bakke i Sose - forkastningen
Afløbsrende gennem bakkerne i 1750erne
Strand-Mandstro på kystbakkerne i Sose. Eneste vokseplads på Bornholm
Evighedsblomst på de tørre Sosebakker
Bombardérbillelokalitet i tidligere stenbrud på Sosebakken
Mogens Hansen, Halfdan og Lars Trolle undersøger billefaunaen i Sosebakkerne maj 1990
Palle Jørum viser en bombardérbille frem for ekskursionsdeltagere i maj 2004
Palle Jørum, Jens Meulengracht Madsen, Lars Trolle og Mogens Hansen diskuterer chancerne for Bombardérbillens overlevelse i Sosebakkerne under en ekskursion i maj 2004
Også for sommerfugle er Sosebakkerne et godt sted at leve
Efter Hamann, VARV 1989, Trias. Blokdiagram, der viser de geologiske forhold ved Risebæk og længere mod vest langs kystklinten og stranden."Ri" - Risebæk Leddet. Aflejringer fra Trias,
Trias-klint med forkastning langs Grøn Skifer
En mindre odde med Trias-aflejringer
Trias-odden med lagdelte sandsten for foden
Lagdelte sandsten på stranden mellem Risebæk og Sose Odde.
Kildevæld på stranden ud for Store og Lille Bakkegård i maj 2023
Kilde på stranden ud for Lille Bakkegård
Kildevæld på stranden for foden af kystklint
Endnu et kildevæld for foden af kystklinten - med jernholdigt vand. Vandets temperatur i dette væld er 9,5 grader Celcius