Vis menu Søg

Bornholmske botanikere sidst i 1800tallet

"I den Række af Botanikere, der efter Aaret 1850 have beskjæftiget sig med at undersøge Bornholms Plantevæxt, skal først og fremmest anføres Apotheker Baagøe, Skoleinspektør Hjorth og Overlærer Hoff", skrev N H Bergstedt* i indledningen til sin Bornholms Flora fra 1883.

Videre hed det: "Disse Mænd have i en særdeles Grad bidraget til at forøge Kjendskabet om Bornholms Flora, hvad de følgende Blade vil afgive Vidnesbyrd om.

Baagøe havde under sit Ophold på Bornholm samlet Stof til Udgivelsen af en Bornholms Flora, men ved sin Forflyttelse først til Silkeborg og senere til Næstved, blev han nødsaget til at opgive denne Plan og har derfor tilstillet mig alle sine Optegnelser, hvad der har bidraget meget til, at dette Arbejde har kunnet fremstaa med den fornødne Paalidelighed og Fuldstændighed. 

Af sjældne og for Øen nye Arter hidrøre fra Baagøe: Falcaria rivini, Spiræa salicifolia, Cardamine intermedia, der dog tidligere var bemærket af Didrichsen under et andet Navn Barbarea præcox, Sisymbrium Loeselii, Nitella opaca, og den meget sjældne Lunaria rediviva,

fra Hjorth**: Hordeum silvaticum, Nicandra physaloides, Allium carinatum, Potentilla recta, Potentilla procumbens, Oxalis stricta og den meget sjældne og interessante Plante Chimaphila umbellata i Sandflugtsskoven flere steder.

fra Hoff***: Potamogeton marinus, Veronica persica, Scirpus rufus, var. bifolia, Schedonorus Benekeni, Plantage media fra Sandvig, hvor den ikke er gjenfunden, Potamogeton rutilus i Aaremyre (Th. J. Hoff), Monotropa glabra, Carduus crispa og Atriplex babingtonii."

 

Bergstedt afsluttede sit forord: "Selv har jeg siden 1857 syslet med at undersøge Bornholms Plantevæxt, og siden 1871 har jeg samlet optegnelser i den Hensigt at udgive en Bornholms Flora. At dette Arbejde har kunnet fremstaa ved mig med den fornødne Paalidelighed, skylder jeg hovedsagelig Professor Joh. Lange Takken for, fordi han aarligen siden 1866 har gjennemgaaet og kritiseret mine Plantebestemmelser".

 

*) Niels Hansen Bergstedt (1835-1901).  (Kilde Klippeøens Mænd, 1948)

Født den 27/6 1835 i Vonsbæk ved Haderslev, hvor hans fader var lærer.

Dimitteret fra Jelling Seminarium 1856. Lærer i Sønderjylland, senere Andenlærer og Organist i Nexø. 1862 Lærer fra Bodilsker Søndre Skole.

Bergstedt virkede som Lærer i over 40 år. Det var navnlig Naturfagene, der interesserede ham. Han søgte utrættelig at udvide sine Kundskaber, foretog rejser til Sverige, Norge og Tyskland og gennemgik hele 13 Kurser i Kemi og Naturhistorie.

Sit Arbejde med Bornholms Plantevækst paabegyndte han i 1857. Efter mange Aars grundige Studier udsendte han 1883 "Bornholms Flora", hvori han opregner alle de paa dette Tidspunkt paa Bornholm forekommende Arter med Angivelse af deres Findested og Hyppighed.

Meget betydningsfuld var Bergstedts Indsats til Fremme af Frøavlen. I Særdeleshed de bornholmske Husmænd er ham tak skyldig for hans Virksomhed paa dette Omraade.

Han døde den 14/6 1901 i Nexø og er begravet paa Bodilsker Kirkegaard.

 

**) Andreas Larsen Hjorth (1829-1904).  (Kilde: Klippeøens Mænd, 1948)

Dimitteret fra Jonstrup Seminarium 1849 og samme år ansat som lærer ved Rønne Borgerskole. Førstelærer og Inspektør 1872-1900. Amtsrådsmedlem 1868-1886 og medlem af Rønne Byråd 1861-1891. Folketingsmand for Rønne-Kredsen 1864-1866. Foruden på Borgerskolen underviste Hjorth på Rønne Lærde Skole, hvor han var timelærer i regning og tegning.

Af skolefagene foretrak han naturhistorie og tegning. I førstnævnte fag havde han ret enestående kundskaber. Sin med flid og kyndighed tilvejebragte mineralogiske samling skænkede han Bornholms Museum, hvor også hansinteressante geognostiske kort over Bornholm findes. I "Danmarks geologiske Undersøgelser" offentliggjorde han i 1899 en afhandling "Om Vellensbyleret og dets Flora".

 

I 1972 dukkede et herbarium op på Østre Skole i Rønne, og kompetente personer i de sager antog det for at være et herbarium, der var samlet af Andreas Larsen Hjorth i slutningen af 1800-tallet. Tryk her og læs mere om dette herbarium.

 

***) Richard Theodor Hoff (1824-1887).  (Kilde: Bornholmske Samlinger 1939)

Født den 7/2 1824 i Vejle, hvor hans Fader var Sognepræst. Han blev Student fra Randers Skole 1844 og begyndte derefter at studere Teologi og Historie ved Københavns Universitet, men hans Studier blev afbrudt ved Krigen 1848, da han meldte sig som frivillig.

1852 tog han sin afsluttende Embedseksamen. Aaret efter blev han konstitueret som Lærer ved Rønne lærde Skole, hvor han i 1854 fik sin Udnævnelse som Adjunkt, 1871 som Overlærer. Hans Undervisningsfag var Tysk og Latin.

Overlærer Hoff nærede megen Interesse for det offentlige Livs Forhold, saavel Kommunens som Statens. I 1870 blev han valgt ind i Rønne Byraad, hvor han havde Sæde i en Valgperiode (6 Aar). I Politik indtog han et udpræget Højrestandpunkt, og han forfægtede med megen Iver Lucianus Kofods Sag overfor den voksende Venstreopposition; han var Kofods ordførende Stiller ved en Række Valg.

Det var ikke mindst Luc. Kofods Krav om Forsvarssagens Fremme, der tiltalte Overlærer Hoff.

- I de senere Aar trak Hoff sig tilbage fra al Deltagelse i offentlig Virksomhed. Han døde efter længere Tids Sygdom den 13/2 1887 efter i ca. 34 Aar at have været Lærer ved Skolen i Rønne.

 

+++) I Arne Larsens Flora fra 1956 omtales Andreas Larsen Hjorths nevø Hans Adolf Hjorth som den person, der første gang fandt Linnea (Linnaea borealis) på Bornholm. Det skulle være sket i 1880 i Sandflugtsskoven nord for Rønne.

Hjorths eget herbarium er bevaret og tilhører i dag et barnebarn, Julie Høm i Gudhjem. Tryk her og se, hvilke planter, Hjorth samlede, hvornår og hvor.

Linnea. Billedet fotograferet på Hiiumaa

I Jul på Bornholm 1999 har jeg skrevet en artikel om "Bornholmske botanikere, herbarier og Flora Danica".

 

Tryk her og læs hele skriftet og her artiklen om det forhold, at Bornholm i plantehenseende har været en meget søgt og skattet ø.