Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 17. Alm. Sprækkedale :: 238. Rømersdal
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
Kort
238. Rømersdal
239. Ekkodalen
240. Ørsteds Kilde
241. Alminding Station
242. Alminding Savværk
243. Fuglesangsrenden
244. Trandberg
245. Jægergrotten
246. Vallensgårdsskov
247. Dronningestenen
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Roemersdal med splitflaget hejst
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Roemersdal under Rawerts rejse 1815
 
Roemersdal i 1825
 
Roemersdal, udsigt fra Gamleborg
 
Roemersdal - eng med koer i Kodalen
 
Foraar ved Roemersdal
 
Roemers ledsten ved vej ned til Roemersdal
 
A C Roemers kort fra 1825-26
 
Roemersdal og Ekkodalen sommer

Rømersdal - Holtsførster Hans Rømer

UTM 0494157 / 6107250
 
Ved Kongelig resolution af 6. Avgust 1800 blev befalet:
"Vi bemyndiger allernaadigst Vort Rentekammer til at lade Vores Almindingsskov paa Bornholm nu paa én gang indhegne og derefter forstmæsigen behandle til Skovs Opelskning og Fredning, hvorved især, saa vidt muligt, skal tages Hensyn til Egetræers Opelskning til Flaadens Fornødenheder. Og skal bemeldte Skov i sin Tid, i Fald det befindes nyttigt, udvides med saadanne stykker af vore Udmarksjorder, som til Skovanlæg ere tjenlige.
 
Hidtilværende Holtsførster paa Bornholm, Kapitajn Hans Bidstrup vil Vi i Betragtning af hans Alder herved i Naade entledige fra hans Tjeneste med en aarlig Pension af 100 Rigsdaler; og i hans Sted ansætter vi allernaadigst Sekondlieutnant ved det sjællandske Jægerkorps Hans Rømer som Holtsførster paa Bornholm med en aarlig Løn af 300 Rd., frit Hus og Jord, eller 60 Rd. i Stedet for, samt med en aarlig Deputat af 10 Favne Brænde, dog ikke af Eg......"
Det var kongens ord: En udnævnelse til en ringe stilling med en tarvelig årsløn og huslejehjælp og uden egebrænde.
 
Men, Hans Rømer omsatte det gennem sit arbejdsslid til en kongelig gave for Bornholm:
"Her var knap Herlighed på Skovridergaard. Der laa i Ekkodalen et lerklinet straatækt Udbyggerhus Eskeviske paa en tarvelig, 25 Hektarer stor Jordlod, knapt halvdelen Eng, Resten stenet og mager Avlsjord, Klippeløkker og to smaa Skovholme".
Dette Udbyggerhus maatte Rømer selv købe den 13. juni 1803, thi han fandt det nødvendigt, at han boede ved Skoven, naar han skulde kunne udrette noget ved samme.
 
Sit udbyggerhus "Eskeviske i Kodalen" døbte han straks om til "Rømersdal i Ekkodalen".
 
I året 1804 byggede han en søndre længe til stald, lade og lo, og han fik som den første på Bornholm sine jorder fuldkomment indfredede med stengærder - men, de var små.
 
De gamle eskeviskelænger blev efter "tolv aars usselhed" Rømer for trange. Der måtte hygges og bygges. Umiddelbart sydøst for dem rejste han i årene 1811-13 sit nye Rømersdal.
 
Men, tidernes ugunst var imod Rømer og han oparbejdede en så stor gæld, at han ikke så anden udvej end at sælge sin "kongsgård" til Kongen, og dette skete i 1818.
 
I historikeren M K Zahrtmanns redegørelse over "Hans Rømer og Almindingen" i "Bornholmske Samlinger Bd. 10, 1916" fortælles, at hans brodersøn Andreas Christian Rømer fik til opgave "at kortlægge Almindingen og, med Skovens udvidelse for Øje, den tilgrænsende Højlyng".
 
"Rømer lod ham begge Aarene 25 og 26 rejse til København for at forelægge  Overførster Paulsen og Prins Christian Frederik sine Korttegninger".
 
Og dette kort befinder sig i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek, Kongernes Samling, GK-27, men må som sådan ikke bringes videre ud i offentligheden uden Dronningens tilladelse.

Den Kongelige Alminding Skov fra Hendes Majestaet Dronningens haandbibliotek

Hendes Majestæt Dronningen har imidlertid givet sin tilladelse til, at netop dette kort gerne må bringes i denne artikel om Hans Rømer, hvilket administrator af dette website er særdeles taknemlig for.
 
Læs i øvrigt hele Zahrtmanns historie ved at trykke her.
 
Rømer døde den 22. august 1836, men Rømersdal har siden været i Kongens besiddelse, og alle efterfølgende skovridere har haft Rømersdal som embedsbolig.
 
Hvilke skovridere i Almindingen i øvrigt, der har haft Rømersdal som embedsbolig, kan ses ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123