Vis menu Søg

359 Sose Bugt

Sose Bugt

Juraler

Baptiststenen

Kyststrækningen i Sose bugt mellem Sose Odde og Lilleåens udløb er en ret stejl klint med en meget lille forstrand - og i klinten er der en varieret lagserie af sandede og lerede aflejringer fra Juraperioden med stort indhold af plantematerialer.
 
En nøjere undersøgelse af aflejringerne i den ca. 40 meter mægtige klint fra Tidlig Jura, det, der i geologisk terminologi kaldes "Sose Bugt Leddet", har vist, at den er opbgygget af fire forskellige enheder.
 
Der er sket en udvikling fra først en aflejring på landjorden i søer, gennem lagune- og deltaaflejringer til marine aflejringer i en tidevandszone eller på dybere vand.
 
Alt sammen omkring 200 millioner år gammelt. Tryk her og se de geologiske lag.
 
Karakteristiske lagtyper nederst i lagfølgen er sort og gråt ler med planterester, rodhorisonter og kullag.
 
Det er dette ler, der i et par hundrede år er gravet her på stranden for at blive brugt i pottemagerier i Rønne - senest i fabrikken i Krystalgade.
 
Derover følger lyst, finkornet sand, som er dannet i havet omkring en tidevandszone. Øverst i lagfølgen findes lag med marine aflejringer, der er opbygget af hastigt skiftende ler og sandlag.
 
I disse lag er der nogle strukturer, der er blevet tolket som fodspor, og i november 2011 har Palæontologen Jesper Milàn været på Bornholm sammen med en kollega, Lars Clemmensen, der senest har anskueliggjort mulighederne for, at strukturerne i skrænten virkelig skulle stamme fra dinosaurer.
 
Strukturerne er herefter gravet ud, for at man ved sammenligninger med andre fund kan finde bevis for, at det reelt er dinosaurusspor.
 
Begivenheden er refereret i Bornholms Tidende i november 2011, og Milàn er refereret for at have sagt, at det skulle dreje sig om ca. 200 millioner år gamle dyr, såkaldte "Prosauropoder", der er fundet i lignende aflejringer i Skåne.
 
Det geologiske Jura-profil afgrænses mod øst af nutidens Lilleå, der siden gletscherens afsmeltning har fundet sin vej ud mod Sose Bugt og skåret sig dybt ned i både yngre moræneaflejringer og de ældre jurassiske aflejringer i den landskabeligt smukke erosionsdal gennem Værmlandshusene.
 
Navnet Værmland skyldes, at området er et udbyggerkvarter på ringe landbrugsjord, og at der her har nedslået sig såkaldte udbyggere i midten af 1800-tallet.
 
På den smalle forstrand for foden af klinten finder man i hundredevis af mindre stykker skifer og kul.
 
Medens trækul-stykkerne har været indlejret i klinten mellem ler og sand og herefter skyllet fri, er skiferen blevet bragt til stedet med isen og indlejret i den moræne, der dækker det geologiske profil.
 
Skiferen er sammen med andre jord og stenstykker blevet transporteret til området af ismasserne, men synes ikke at have været transporteret meget længere end nogle ganske få kilometer fra området omkring nutidens Læså.
 
Midt i de mange kul- og skiferstykker vokser en smuk violetblomstret strandplante, også kaldet Strandsennep, hvis violette kronblade fint egner sig som "drys" til madpakkens pølse- og æggemadder!
 
Tryk her og se plantens blomster. 

Baptiststenen

Efter solnedgang den 12. maj 1848 gik en lille skare mennesker ned til stranden ved Sose og lod sig døbe.
 
Næste dag blev den første frikirke på Bornholm stiftet - Bornholms Baptistmenighed
 
80 år senere blev der på samme strand afsløret en mindesten om denne begivenhed med inskriptionen 12-5 1848.
 
Historien om Bornholms Baptistmenighed er beskrevet i Bornholms Tidende 27. oktober 1979.
Baptiststenen omkring 30 meter fra strandkanten
Stenen ligger i dag ikke mere i strandkanten, men 30 meter ude i havet.
Årsagen til denne ændrede beliggenhed skyldes den til tider heftige erosion af kystskrænten umiddelbart NØ for Sose Odde.
 
Denne odde er i dag forseglet med beton, og havet har ingen chancer for at bryde ned og bringe med sig.
 
I stedet tvinges havets bølger til at foretage cirkulære bevægelser "bag" odden med erosionen til følge!
Vandets eroderende kraft bag den forseglede Sose Odde
Jørgen Butzbach undersøger lagene fra Jura
Jura-ler for foden af kystklinten i Sose Bugt
Sose Bugt - en geologisk struktur
Sose Bugt - dinofodspor
Sose Bugt, sandstrukturer i kystklinten
Værmelandshuse i 1930erne
Graptolitskifer, hyppig strandsten i Sose Bugt
Baptiststenen, medens den endnu lå på stranden i 1928
Baptiststenen på en meter dybt vand 2015 - med inskriptionen 12-5-1848
Baptiststenen - placeringen langt ude i vandet, et udtryk for erosion i bugten
Lilleås udløb over stranden april 2023