Vis menu Søg

286 Viskesled

Viskesled

Hulveje

Middelaldervejen fra øens midtpunkt og kirken i Aakirkeby til Slottet Hammershus og før den tid tilflugtsvejene i ufredstider fra Sydlandet til Gamleborg har gået gennem Viskesled.
 
Først ad et utal hulveje med vad i Læsåen, men efter 1805 ad en landevej med en bro over åen, den såkaldte Rømers Bro og herefter gennem en sprængt og gravet vej op gennem Ekkodalens sydskråning.
  
Hulveje op i skoven fra Viskesled
Fra sidst i 1940'erne er vejen lagt op på en høj dæmning på tværs af Ekkodalen og videre ind i skoven forbi Vedmyre Bakke.
 
Viskesled har navn efter udbyggerstedet Eskesviske. Her byggede Skovrider Rømer et af skovens fire ledvogterhuse, hvor en skovløber skulle have opsyn med leddet mod syd, og han ændrede selv Eskeviske til Skovriderboligen "Rømersdal".
 
"Eske" betyder "askelund" og "viske" har oprindelse i det tyske ord "Wisch", der på dansk er en eng! Altså  engen med en samling aske.
 
Og Viskesled med Viskesledshus er derfor: "leddet i vejen fra syd ind i Almindingskoven".
 
Nye Landevej fra Viskesled op i Almindingen
Frede Kjøller gjorde i Jul på Bornholm for 1964 opmærksom på, at der i dalen mellem den gamle og den nye landevej ligger et landskab, der på flere måder er interessant: 
"Op til åen ligger en stor aflang jordvold, som kan være opkastet. Øverst ses rester af en meget gammel stensætning, der følger volden i hele dens længde og fortsætter i sydvestlig retning. Flere hulveje kan påvises i dette terræn, ialt 3.
 
Den tydeligste, som stadig bruges af skovvæsenet, synes at have været den gamle hovedvej i en svunden tid og sigter mod samme indfaldssted i skoven som både Rømers og den nye vej.
 
Den nævnte stensætning synes at have haft en bygget åbning, hvor hulvejen passerer, så måske har vi her det ældgamle led fra middelalderen i forbindelse med volde og forsvarsanlæg, som i ufredstider har tjent til sikring af den vigtige vej.
 
Folketraditionen ved at fortælle, at anlæggene stammer fra Schweder Kettings tid, hvad slet ikke er usandsynligt, og af hans folk blev brugt som dækning for overfald på vejfarende".
Frede Kjøller var af den opfattelse, at hulvejens gennemskæring i stensætningen betegner det middelalderlige led eller måske leddet op til Rømers tid, og at dette om fornødent kunne befæstes, når f.eks. voldanlæggene i Almindingen blev aktuelle.
 
I såfald har vi her et eksempel på et befæstet lyngled

Nobilis - pyntegrønt

I et indlæg i Bornholms Tidende 23. december 1972 blev daværende Skovrider Bent Engberg krediteret for at have skaffet et større kvantum ædelgran-frø til Danmark fra Kaukasus.

På et mindre areal over Viskesled blev der samme år plantet Nobilis-gran på et areal, der var ryddet efter 1967-stormens hærgen i en bøgebevoksning. Lokalt blev det antaget for at være en del af den gave, Skovrideren havde modtaget fra Rusland - altså russiske nobiliser!

Men, i artiklen fra Tidende blev det understreget, at det var Nordmanns-gran og ikke Nobilis-gran, skovrideren havde skaffet til landet, så noget har ikke været helt i overensstemmelse med virkeligheden!

Ikke desto mindre er der i alle årene skåret pyntegrønt på arealet.

Indlæg i Bornholms Tidende 23.december 1972

Efteråret 2017 blev denne Nobilis-gran-plantning drevet af, og der blev lukket op for flere små bestande af Almindelig Ulvefod. En plante, der tidligere har været almindelig i middelalderens Højlyngen, men som efter tilplantningen i 1800-tallet er trængt tilbage i de tætte plantager og skove, der har udviklet en jordbund, der er beriget med kvælstof og fosfor og derfor ikke egner sig til ulvefødder!

 

 

Afdrift af nobilis "over" Viskesled november 2017 - plantet i 1972

Læs mere om Almindelig ulvefod og andre ulvefødder på Bornholm før i tiden ved at trykke her.

"Nye landevej" over Læså - med blomstrende fuglekirsebær
Rømers Viskesledsbro renoveret 2018
Rømers Bro over Viskesled - før renovering
Hulveje op i Lyngen/Skoven fra syd
Almindingen 1788 - Viskesled-matrikler
Viskesled 1825-26
Avnbøg i Viskesled - gammel og snoet ved det befæstede lyngled over Læsåen
Ny Viskesled-Bro
Viskesled-matrikler
Viskesled i løvfald
Nobilis plantet over Viskesled i 1972
Nobilis-plantningen i foråret 1975 - "russisk ædelgran".
Almindelig ulvefod i større bevoksninger i tilbageværende Nobilis-bevoksning
Almindelig ulvefod med sporehuse på en stilk
Viskesled i april 2021