Vis menu Søg

284 Thorsenkrogen

Thorsen-Krogen

Under udskiftningen af Højlyngen blev skellene lagt i lange rette linier og det nye almindingsgærde opført i ligeledes lange ligelinede forløb.
 
Stengærdet ud til Thorsen-Krogen
Den del af højyngsjorden, der ikke skulle plantes til med skov, blev tildelt de enkelte sogne, der havde arealer op til den nye grænsedragning.
 
Aaker Sogns tildelte Højlyngsjord efter 1866-loven fik alle et matrikel 196-nummer.
 
 
I området NØ for Vallensgård op mod Højlyngens højdepunkt Vognsbjerg var der inden udskiftningen midt i 1800-tallet allerede dannet udbyggerlodder, hvis navne alle har noget med skov at gøre: Skovshøj og Skovsdal, og de havde hver fået deres egne matrikelnumre - således Thorsenkrogen Matrikel 132 i Aaker Sogn, som også har heddet Granly og nu Bondeløkke!
 
Sidstnævnte lå nærmest skoven, og da en af de første ejere af stedet, hvis ikke den første netop hed Thorsen, har hele området siden lokalt og nu officielt fået betegnelsen "Thorsen-Krogen" eller "Thorsens Hjørne".
 
Skovfoged Seier har i sin bog "Bornholmske Folkeminder" en af historierne til at foregå netop her og refererer til, at de oprindelige huse tilhørte Vallensgård som landarbejderboliger.
 
Jorden har givet familierne "brød på bordet" og "klæder på kroppen", men i dagens Danmark har de gamle ejendomme ikke mere deres jord omkring sig, og de fungerer nærmest som parcelhuse på landet.
 
Jorden til Thorsenkrogen, ialt 11,3 hektar, blev solgt fra allerede omkring 1970.
 
Stengærdet i Thorsen-Krogen er fortsat monumentalt og beundringsværdigt, omend lidt hærget ved nedfaldne sten.
Stengærdet brudt ved indkørsel til Almindingen
Floraen er særdeles egenartet ved tørketålende planter, der tidligere har været almindelige i Højlyngen som Krat-Fladbælg, Lav Skorzoner og Hedelyng samt bregnen Engelsød.
 
Kilden ved Skovsdal, som der imidlertid IKKE er offentlig adgang til, har fra tidernes morgen været livgivende og skaffet både folk og fæ rent drikkevand.
 
Vandet herfra har givet "føde" til Skovsdalkildebæk, der på sin vej "ned" til den lavere liggende Vallensgårdsmose har gennemløbet adskillige større "våde enge", der i dag er uddrænet og tørlagt.
De sidste 500 meter før udløbet til Læsåen er Skovsdalkildebæk i nyere tid rørlagt.
 
Aspesbakkerne har i Højlyngstiden manifisteret sig som et højdedrag i Højlyngen, bevokset med aspetræer, 120 meter over havets overflade, og disse bakker blev ligeledes indlemmet i den nye Almindingsskov.
 
Nyhus blev opført i 2. halvdel af 1800-tallet som bolig for en skovløber, og vejen mellem Lindesbjerghus og Nyhus fik navnet Chr. X's vej.
 
Det nyeste vejanlæg i Almindingen indenfor Thorsen-Krogen har fået navnet "Prins Henriks vej", der forbinder Chr. X's vej og Rømersvej i forlængelse af Nordre Svinemosevej.
 
I nyere tid har Skovvæsenet på sine kort medtaget navnet et ældre vej/stiforløb i Lyngen mellem nutidens Lindesbjerghus og Viskeledshus for "Luskestien".
Thorsen-Krogen
Thorsen-Krogen i 1750erne
Thorsen-Krogen i 1860erne, matr. 132
Kildebæk fra Skovsdalkilde, endnu ureguleret gennem enge på Sognekortet fra 1879
Skovsdalkilde markeret på 4 cm-kortet fra 1977
Skovsdalkilde for foden af Thorsen-Krogen
Thorsen-Krogen i 1880erne - Almindingen plantet til med Rødgran
Nyhus med færisten omkring Bison-hegnet
Luskestien - en tidligere vejforbindelse gennem Højlyngen - i dag blokeret af et bisonhegn!
Thorsen-Krogen set fra Almindingsgærdet