Vis menu Søg

19 Almindingen - Østre Indlæg

Østre Indlæg

- Aaløse - Nysverige

Bornholms Udmarker med Højlyngen havde fra umindelige tider ligget hen til fælles brug for øens beboere til lyngrivning, tørveskæring og græsning for kreaturer.
 
Dette fællesskab blev ved lov hævet i 1832 og i 1842 blev der ved en ny lov truffet bestemmelser om, at Staten skulle rejse ny skov på godt 2370 ha. , h.h.v. som Rø Plantage samt Vestre og Østre Indlæg til Almindingen.
 
Herved kom Statsskoven Almindingen op på et areal som nutidens 2410 ha.
 
Heste afgræsser tidligere højlyngsarealer ved Bastemose
Det Østre Indlæg, der arealmæssigt var det største, kom til at omfatte større flade og våde lyngarealer.
 
En af de helt store opgaver, man stod overfor inden tilplantningen af arealet, var derfor en tørlægning af dette store naturområde gennem dybe og tætliggende grøfter.
 
Et par af disse store anlægsarbejder kan man blive vidne til umiddelbart øst for Åsenhovedet, iøvrigt kilden til Gyldensåen, og ved Søndre Svinemosevej, hvor datidens moseområde omkring nutidens Svinemose blev tørlagt gennem en mere end fire meter dyb grøft, der sprængtes ned i grundfjeldet.
 
Under og efter sidste verdenskrig blev der ved beskæftigelsesarbejder rådet lidt bod på denne tørlægning ved gravning af flere mindre søer som Iglemose og Rundemose samt en uddybning af den nu tørre Svinemose.
 
Urfugl og tjur har flere gange i nyere tid været forsøgt udsat i de bornholmske skove, og et minde fra det seneste forsøg på at bringe skoven en bestand af tjur kan man opleve ved Røverkæret.
 
I forsøget på at genskabe tidligere tiders lyngflader har man fra skovens side forsøgt at tilbageføre vindfældede rødgranbevoksninger til afgræsning for kreaturer, heste og får.
 
Siden foråret 2012 er dette entreprenørarbejde udvidet til også at omfatte Europæisk Bison, Visenten, der er sat ud i en indhegning omkring Svinemose.
 
Ligeledes er der flere steder genskabt større eller mindre vandflader ved at tilkaste mindre grøfter.
 
Østre Indlæg i 1880erne
Grænsedragningen mellem dette Østre Indlæg og Østermarie Sogn blev trukket "langt inde i Lyngen" mellem Aaløsegårdene og Ellebygårdene.
 
Herved blev der frigivet et særdeles stor lyngareal, der med matrikel 211 i Østermarie Sogn kunne udstykkes til et større antal arvefæstelodder omkring datidens Retterbakke eller Retterhøj.
 
Funktionen af dette højdedrag midt Lyngen må antages i middelalderen at have været stedet, hvor galgen har stået, altså et rettersted, selv om, at der ikke er noget skriftligt belæg om noget sådant!
 
Området blev i anden halvdel af 1800-tallet beboet af hovedsagelig svenske indvandrere, der brød Lyngen og dyrkede jorden op, hvorfor stedet i folkemunde derfor kom til at hedde Nysverige.
 
 
Skovløberhuset "Ved Retten" med vejen ud i Aaløse
Bebyggelsen Aaløse, eller Åløse, har det tidligere lyngområde senere udviklet sig til efter at der i 1916 blev bygget en station på banelinien mellem Aakirkeby, Christianshøj og Østermarie samt videre over Østerlars til Gudhjem her umiddelbart øst for Almindingsgærdet. Få år senere kom der også en Åløse købmandsforretning til!
 
Iøvrigt er navnet Aaløse noget vanskeligt noget at forklare, idet det har navn efter Aaløsegårdene, 1.-4. selvejergårde i Østermarie Sogn, der har været omtalt i skrevne dokumenter helt tilbage til 1569, og som navnet til trods netop ligger tæt på Kjeldseåen.
 
Det "løse" må forklares deri, at gårdene om muligt ligger lidt "løst" eller fjernt fra sognets andre gårde, netop på grund af datidens altomsluttende lyngarealer.
 
Tryk her og luk op for et kort med Naturstyrelsens forslag til vandreture i Almindingen.
Rødgran er fældet og islandske heste græsser af for at få genskabt overdrevet i Grønnevad
Stengærde afgræser Østre Indlæg ved Thorsenkrogen
Tingbordet på Fladehalle
Får græsser af i Enebærskoven
Hestene meget nysgerrige, når folk besøger deres fold
Avnbøg i vejkrydset RømersvejxRøverkærsvej - lokalt kaldet "Karl Hansens Avnbøg"
Svinemosen
Tjurvolliere i Lindesbjerg
Europæisk Bison i Hjulmagermyr
Grøftegravning ind i vådområde ved Fembrovej
Flankhugning af en plantning Rødgran i Østre Indlæg
Gammel Skovfyr ved Lindesbjergvej i maj 2021