Vis menu Søg

361 Smeltevandsfloden

Smeltevandsflod

Smeltevandssø

Smeltevandsslette

Den markerede dalstrækning nord for Sosegård er en manifestation af, at der i den sidste del af seneste istid, den såkaldte postglacial tid, har været en særdeles krafig smeltevandsflod langs den bortsmeltende isrand og med udløb over et større deltaområde, den nuværende Bornholms Lufthavn, og videre ud mod Rønne.
Smeltevandsport i gletscherkant - Jostedalsbræen i Norge
Ved at betragte vandløbene på det sydlige Bornholm lægger man mærke til, at at flere af dem enten i hele deres udstrækning eller dele deraf løber i vestlig eller sydvestlig retning, som det ville være tilfældet, hvis strømretningen var blevet bestemt af den bortsmeltende is.
 
Dette er tilfældet med Vellenså, dele af Grødby å og med et langt stykke af Øleå.
 
Fra det knæk, der findes på Øleåens løb ved Kællingeby, kan man vestpå følge et system af flade sænkninger, der nu hører til forskellige åers vandområder, medens de antagelig forud for indlandsisens endelige bortsmeltning fra Bornholm udgjorde et sammenhængende strømløb som følge af israndens beliggenhed syd derfor.
 
Denne senglaciale strøm er så kommet fra området ved Kællingeby og er løbet videre vestpå forbi Duegårdene i Aaker og ned gennem dalsystemet ved Sosegård og udformet den senglaciale dal og smeltevandsslette inden vandet er løbet ud i havet sammen med Vellens å.
Gletscherport i Sose og senglacial smeltevandssø, søbækken, vest for Duegårdene som vist i ”Danmarks geologiske Undersøgelser 5. Række nr. 1, 1930"
Den nordlige afgrænsning af smeltevandsfloden markerer sig tydeligt i landskabet med de højtliggende gårde, Bakkegård, Strandbygårdene, Myregårdene og videre til Ørnestenen ved Onsbæk.
 
Den sydlige afgrænsning derimod er udvisket i landskabet, idet den reelt har været udgjort af den smeltende indlandsis under gletscherfrontens tilbagerykning.
 
Midt i denne smeltevandsflod har vore forfædre haft deres virke og bosted langt tilbage i tiden. Således 10. Vornedegård i Vestermarie Sogn, Lille Dalbygård, der i 1960'erne blev overtaget af en af de større gårdejere i nabosognet Nylars og straks herefter revet ned.
 
En gammel firlænget bornholmsk gård med 36 ha. jord og mange traditioner var på en gang bare væk fra jordens overflade
Ll. Dalbygård 1950. Foto: Kongelige Bibliotek

Dræning af smeltevandssøen

I 1983 foretog Bornholms amt en udvidelse af Søndre landevej, og i den forbindelse blev røret, der ledte vandet fra smeltevandssøen og marker nord for landevejen til Risebæk, lagt en meter dybere. Tryk her og læs mere.

 

Det muliggjorde en uddybning af drængrøfterne med en meter med det resultat, at der fremkom en omfattende forurening med okker i Risebæk.

 

Historie er fortalt under "Skelbro og Risebæk", tryk her og læs mere.

Oprensning af okker fra drængrøften i det gamle søbækken i oktober 1992
"Smeltevandsporten" tidligt på foråret
Gletscherport og smeltevandsflod i kurvelandskabet
Smeltevandsfloden - i dag
Smeltevandssøens enge på Hammers kort 1746-50
Udstrakte engarealer i den tidligere smeltevandssø på sognekortet 1880
Smeltevandssøens enge grøftet igennem og dyrket op i 1930'erne
Duegårdsmarken, den postglaciale smeltevandssø 24.9.2005
Smeltevandssøen drænes i dag af en dybt gravet Risebæk
Smeltevandsflodens videre forløb syd for Strandbygårdene og videre ud til Lufthavnen
Ll. Dalbygård var bygget midt på smeltevandssletten, men igen revet ned af en nabo
Bornholms lufthavn anlagt på smeltevandsflodens aflejringer
Smeltevandsflodens aflejringer løber ud i havet ved Rønne