Vis menu Søg

Projekt løvfrøen til Ekkodalen

I sidste halvdel af 1900-tallet havde man noteret sig, at tidligere tiders vandingsdamme til kreaturer ved øens gårde og landbrugsejendomme på grund af strukturudviklingen i landbruget efterhånden var gjort uegnede til et liv for øens padder. Mange damme eksisterede slet ikke mere, for de var fyldt op og dækket af landbrugsbygninger.

Som et beskæftigelsesprojekt for unge ledige begyndte Bornholms amt i 1983 at iværksætte en fældning af opvækst omkring samt oprensning af tilslammede løvfrødamme.

Biolog Kåre Fog tilbragte de to forår 1985 og 1986 på Bornholm for at registrere øens tilbageværende bestand af padder, og han samlede sine resultater i rapporten "Løvfrøer - og andre padder på Bornholm".

Han kunne konstatere, at øens bestand af løvfrøer var i bund, og på den baggrund foreslog han en genopretningsplan for at bringe dyrene tilbage i det bornholmske landskab.

 

Løvfrøernes tilbagegang 1946-1986 (1990) på hele Bornholm

Der var fortsat 16 delområder på øen, hvor løvfrøerne holdt stand i mindre bestande, og tanken var, at der disse 16 steder skulle foretages oprensninger af de damme, der endnu husede løvfrøer og gravning af nye såkaldte satellitdamme i den nære omegn af disse.

Dette arbejde blev i 1986 støttet af amtets egne såkaldte Grøn Ø-midler, og i 1989 blev det udvidet ved hjælp af naturgenopretningsmidler fra staten.

Umiddelbart syd for Almindingen glimrede løvfrøen ved sit fravær, og der blev udtænkt en genopretningsplan: "Løvføen tilbage til Ekkodalen", i hvilken man ved gravning af nye damme i den  retning skulle kunne bringe frøer tilbage Ekkodalen.

Med udgangspunkt i resultaterne fra Kåre Fogs undersøgelser blev der på lokaliteterne Smørenge (9) og Stålegård (10) i første omgang renset damme op ved Store Smørengegård og Stålegård.

Kåre Fog 1988: "Løvfrøer - og andre padder".

I umiddelbar nærhed af disse ”basisdamme” blev der gravet nye ”satellitdamme” på steder, hvor lodsejere havde ansøgt om at få sådanne gravet. Fra Smørenge og Stålegård blev målet et forsøg på at få løvfrøerne til via disse ”trædestene” at vandre tilbage til lokaliteter omkring Almindingen og ind i Ekkodalen!

Oprensning af løvfrødam ved Stålegård (10) i november 1987

Naturgenopretning ved gravning af nye damme i Myreby

Gravning af ny dam i fugtig mark vest for Granly i 1992
Planen var at skaffe løvfrøer, der vandrede ud fra dammene ved Smørengegård, nye yngledamme i området øst for Smørenge ved det tidligere Tvillinggårde trinbrædt, Granly og Myrebygård
Nygravet dam fra 1992 vest for Vestermarievej syd for Granly beboet af løvfrøer i 2000
Nygravet dam fra 1992 øst for Vestermarievej ved Myrebygård foråret 2000, beboet af løvfrøer
Samme dam øst for Vestermarievej foråret 2019 omgivet af opvækst, men fortsat beboet af løvfrøer
Vandingsdam ved Myrebygård foråret 2019, oprenset og beboet af løvfrøer

Naturgenopretning ved gravning af nye damme ved Højsted
– en tidligere Snøvteregårdsparcel syd for Kærgård

I september 1992 overtog Annette og Paul-Erik Baunkjær Højsted NØ for Smørenge. Familiens godt 30.000 kvadratmeter store grund ønskede man at omlægge til natur.

Man ansøgte amtet om at være behjælpelig med etablering af nogle løvfrødamme, og da stedet lå optimalt i forhold til at bringe løvfrøerne fra Smørenge videre ud i landskabet og især i retning mod Ekkodalen, blev der i november 1992 gravet fire nye damme.

Højsted NØ for Smørenge
Fire nye damme graves på Højsted-matriklen i 1992

Dammene blev anlagt i et lysåbent landskab med stort lysindfald, et optimalt sted for løvfrøer, der efter planen af sig selv langs områdets ledelinier skulle kunne nå frem til stedet fra Smørenge.

Dam 1 syd for Højsted november 1992
Dam 2 øst for Højsted november 1992
Dam 3 sydøst for Højsted november 1992
Dam 4, Smededam, nordøst for Højsted graves i november 1992

Familien Baunkjær havde nogle planer med at plante grunden til med diverse træer og buske, men det viste sig efter nogle år, at det kolliderede med ønsket om at bevare dammene lysåbne og optimale for løvfrøer.

Dam 1 syd for Højsted marts 1998
Dam 2 øst for Højsted marts 1998
Dam 3 sydøst for Højsted marts 1998
Dam 4, Smededam, nordøst for Højsted marts 1998

Arealet voksede til, og det skyggede for de gravede damme, der også blev mere eller mindre tørlagt.

Naboen” hjalp til” med at få en dam gravet tæt på Kærgårdsmose og det tidligere Thorevandet nordvest for Højsted samt en i en græsningsløkke umiddelbart vest for Højsted.  

Nygravet dam ved Thorevandet nordvest for Højsted 1997
Vandingsdam hos naboen vest for Højsted

Løvfrøerne mod vest til Skyttedammen

Efter ansøgning fra ejeren blev vandingsdammen ved Skyttedamshuset renset op i 1989.

Senere etablerede Staten Udkæret i 2000

Vandingsdammen ved Skyttedamshuset renses op i 1989
Skyttedamshusdammen med løvfrøer i 2000

Løvfrøerne til Udkæret

Udkæret etableres i 2000, og løvfrøyngel fra Højsted kan være nået frem til Udkæret via Skyttedammen

Udkæret i direkte linie fra Højsted-dammene
Udkæret i 1998, før det blev etableret
Udkæret færdigetableret i 2000
Udkæret i 2001 efter en forstærkning af overfaldsbygværket
Løvfrøerne nåede hurtigt frem til Udkæret, som i dag huser øens største bestand af løvfrøer - måske udvandret fra Højsted?

Smedegrunden

Familien Baunkjær havde i mellemtiden erhvervet naboarealet, Smedegrunden, og etableret en dam her i 2005. Yderligere blev der gravet endnu en dam i 2008, så medens de fire damme på den oprindelige grund i dag ikke synes at være optimale som levesteder for løvfrøerne på grund af for tæt vegetation omkring dem og for lidt lysindfald, er de to nye damme på smedegrunden optimale.

Dam 5 gravet i 2005, foranlediget af amtet. Dam 6 i 2008 på smedegruden
Dam 5 den første sommer, 2006
Dam 6 grave i 2006 ved hjælp af jagtfondsmidler

Damme endnu tættere på Ekkodalen

Tættere på Ekkodalen havde ejeren af Dalshøj ansøgt om at få gravet to nye damme og oprenset to andre, medens ejeren til Klippely havde ansøgt om en nygravning.

Tanken med naturgenopretningen var, at løvfrøerne af sig selv skulle kunne vandre fra dammene ved Højsted til dammene ved Dalshøj, der blev gravet i 1998
To damme gravet i fugtige partier i en hvedemark i 1998
Vandingsdammen ved Klippely graves kort efter høst 1991 - jorden spredes ud på stubmark
Dam ved Klippely etableret i 1991

Endelig søgte ejeren til Fjeldhytten også om at få etableret en dam mellem Ekkodalshuset og Fjeldhytten og dammen i Ekkodalshusets have blev renset op.

 

Dam ved Fjeldhytten gravet i 1994

Selv om dammene her i Ekkodalens hjerte efter aftale med ejerne var etableret som drikkesteder for græssende dyr har forudsætningerne pø om pø ændret sig, bl.a. på grund af ejerskifte, og de er mere eller mindre groet til og gjort uanvendelige for løvfrøer.

Dammene ved Dalshøj er groet til med især Bredbladet Dunhammer og opvækst af Rød-el, hvilket har gjort dem uegnede som ynglesteder for løvfrøer
Dammen ved Klippely blev afskærmet af en række Rødgran, og der voksede Bredbladet Dunhammer ind i dammen. Den er heller ikke før sent lukket op som drikkested for dyr - dog uden at dunhamrene blev fjernet!

Dalshøj-dammene er således overskygget af Rødel og tilgroet med Bredbladet Dunhammer, Klippely-dammen har været omkranset af rødgraner og tilgroet af Bredbladet Dunhammer, medens Fjeldhyttens dam er overgroet af Rørgræs.

 

Jeg har IKKE hørt syngende løvfrøer i Ekkodalsdammene, men enkelte voksne dyr har gjort forsøget om at nå frem og er blevet hørt ”synge” i august/september på turen ind til Ekkodalen:

  1. Kærgårdstomten – i haven
  2. Vallensgårdsskov - i tidligere Læså-krat
  3. I krat ved opgang til Fuglesangsrenden

 

Løvfrøerne til Ekkodalen fra Stålegård

Mellem Stålegård og Ekkodalen er der renset to damme op ved Vallensgård og i en af disse har der i flere år været enkelte syngende løvfrøer, men åbenbart ikke nogen større bestand til at kunne kolonisere dammene i Ekkodalen .

Ligeledes er der etableret damme ”bag” Almindingsbyen tæt på Viskesled, men heller ikke herfra er der sket nogen kolonisation af dammene i Ekkodalen.

Ved Stålegård har der været en meget lille bestand af løvfrøer, men de har ikke haft evne til at sprede sig til Ekkodalen
Dam ved Stålegård med en lille bestand af løvfrøer
Oprensning af dam umiddelbart nord for Vallensgård i 1998
Oprensning af dam ved Baunely umiddelbart syd for Stålegård 1994

Projektet med at bringe løvfrøer til Ekkodalen er endnu ikke lykkedes!

Dammene i Ekkodalen, der blev gravet eller oprenset for at fremme en bestand af løvfrøer, ligger der stadigvæk og trænger blot til oprensninger

Erfaringerne med ideen om ”at bringe løvfrøer til Ekkodalen” har vist, at de gravede damme i højere grad burde have været græsset af, som projektet lagde op til, men strukturudviklingen i landbruget med færre græssende dyr har indhentet disse tanker om naturgenopretning.

Ligeledes burde dammene have været renset op for tilgroning af især Bredbladet Dunhammer, og opvækst af Rødel skulle ligeledes være skåret ned inden det fik skyggegivende virkning på dammene.

 

Projekt Ekkodalens moser

Det tager tid, inden optimale forhold for løvfrøerne bliver etableret i et landskab uden græssende dyr, men med planerne om genopretningen af ”Ekkodalens moser”, som Regeringen Løkke Rasmussen i 2016 skrev ind i Regeringsgrundlaget, og som Staten senere har arbejdet videre med ved opkøb af tidligere engarealer tilhørende Vallensgård samt foretaget en del naturgenopretningsinitiativer som nygravning af det oprindelige Læså-forløb, og etablering af seks fladvandede "paddeskrab", vil de optimale forhold for netop bestanden af løvfrøer i området helt sikkert kunne understøttes.

Cowiconsults forslag til naturgenopretning i Vallenskær

En større mængde løvfrøyngel vil fra dammene ved Højsted og Udkæret ad naturlige ledelinier kunne vandre ud i det genoprettede Vallenskær og  kolonisere de damme, der målrettet vil blive etableret her.

Og herfra er afstanden til de gravede og efter planen restaurerede damme tættere på Ekkodalen ikke helt så lang for den kommende løvfrøyngel.

Dammene i Dalshøjengen færdige med jord spredt ud på stubmark