Vis menu Søg

Naturhistorisk Forening for Bornholm

Tre bornholmske naturhistorikere, som vi mindes:
Poul Nørgaard, Lars Trolle og Jens Meulengracht-Madsen

Starten

Den legendariske Aakirkeby-overlærer Th. Sørensen indkaldte til et møde den 3. maj 1932 på Kanns Hotel i Aakirkeby for her at drøfte mulighederne for at danne en naturhistorisk forening på Bornholm. 

Den umiddelbare grund til dette initiativ, var den, at den daværende regerings såkaldte undervisningsinspektion ønskede nedsat et udvalg, hvis opgave skulle være at undersøge mulighederne for en modernisering af undervisningen i naturfag i landets mellem- og realskoler. 

Til formand for dette udvalg udpegede Danmarks Realskoleforening overlærer Th. Sørensen, og sammen med ham arbejdede Skoledirektør Sofus Franck fra Frederiksberg samt Magister Asger Ditlevsen og Skoleinspektør Jørgen Jørgensen fra København. 

Under nogle forhandlinger i et af udvalgsmøderne fremsatte Th. Sørensen så den tanke at søge dannet en naturhistorisk forening på Bornholm, en ide som i høj grad glædede udvalgets øvrige medlemmer, og Th. Sørensen blev meget stærkt opfordret til at føre sin tanke ud i livet. 

30 interesserede bornholmere fulgte opfordringen til at møde frem denne smukke forårsaften i 1932, og det blev af mødedeltagerne hurtigt og enstemmigt besluttet, at man skulle starte Naturhistorisk Forening for Bornholm.  

Et forslag til love blev vedtaget, og til bestyrelse valgtes  Th. Sørensen, handelsskoleforstander N.M.Petersen, Rønne og lærer Demcker Hansen, Nexø.

Th. Sørensen i midten af 1. mellem i 1936 på Aakirkeby Realskole

På mødet blev man enige om, at formålet med den naturhistoriske forening skulle være, “at uddybe og udbrede kendskabet til Bornholms dyre- og planteverden og geologiske forhold”, og det skulle ske ved:

- at bringe medlemmerne sammen til fælles arbejde og gensidig hjælp, navnlig ved at planlægge ekskursioner,

- at iværksætte, ordne og publicere iagttagelser fra plante- og dyrelivet,

- at bidrage til, at der på Bornholms Museum fremskaffes en samling af bornholmske dyr og planter,

- at arbejde hen til, at naturhistoriske værker kan blive fyldigt repræsenteret på vore biblioteker, og

- at støtte naturfredningsarbejdet.

 

“Th.” blev valgt til formand, og det var han i 38 år frem til 1970, da Lektor Poul Nørgaard tog over. Efter 66 års virke fik foreningen i 1998  sin tredje og nuværende formand, Biolog Finn Hansen.

Foreningens første ekskursion foregik den 15. juni 1932 og var en geologisk tur langs Læså og Risebæk med kaffebord både på Vasegård og Risegård!

Turens geologiske leder var “Danmarks lærdeste bonde”, Peter Thorsen, medens Adjunkt Arne Larsen fortalte om de planter og dyr, man mødte undervejs. 

Tryk her og se annoncen fra Bornholms Tidende 11. juni 1932.

Arne Larsen

Referater fra foreningens ekskursioner er med stor velvilje fra øens dagblade blevet bragt umiddelbart efter ekskursionernes afholdelse, og to gange er der i foreningens lange liv udgivet større samlede publikationer til festligholdelse af begivenheder i foreningen.

Første gang ved 25 års jubilæet i 1957, ”Bornholms naturhistoriske Forening …mere om vor ø”, en 100 sider stor publikation med 21 forskellige indlæg af landets dengang lærdeste naturhistorikere om øens meget varierede naturhistorie, og 2. gang i 1982 til festligholdelse af 50 års jubilæet med et særnummer af Fjælstaunijn, Bornholmske Naturbilleder, og 17 forskellige indlæg.

Foreningens 25 års jubilæum i 1957 blev markeret med et skrift og 21 naturhistoriske indlæg
Ved 50 års-jubilæet udkom Fjælstaunijn som et særnummer og 17 artikler om den bornholmske natur

 

Siden 1977 og 25 år frem har foreningens virke været afrapporteret i et utal af artikler i naturbladet Fjælstunijn, der er tilsendt medlemmerne som medlemsblad. I 2003 indstillede Per Ketil arbejdet med at redigere Fjælstaunijn, og foreningen kan ikke takke ham nok for den store indsats, han lagde i arbejdet med at dokumentere den bornholmske naturs tilstand gennem 25 år.

 

I 2003 tog Morten Top-Jensen og Jens Meulengracht-Madsen over, og siden er bestyrelsen meget glade for at kunne fremsende  ”Natur på Bornholm” en gang hvert år til vore medlemmer. Natur på Bornholm har sit eget website, tryk her!

 

 

Fjælstaunijn 1999. Fjælstaunijn udkom med 25 årgange frem til 2002
Natur på Bornholm 2021 - 19. årgang siden 2003
Ekskursion til Jaromars borg på Rygen i 1992
Ekskursion til Skåne

Udlandsrejser.

Der har i foreningens lange historie været afholdt langt over 500 ekskursioner, herunder flere ture til Ertholmene og “nordpå” til Skåne, Halland, Øland og Gotland. Mange husker stadigvæk med glæde og ærefrygt den formidable tur til Gotland, som foreningen stablede på benene i dagene 5. – 8. juni 1987. Man hyrede slet og ret Bornholmstrafikkens gamle færge ”Hammershus” og med den som hotelskib tog man på krydstogt med flere end 200 deltagere til vor naboø i Østersøen.

En tur, mange medlemmer fortsat tænker tilbage på med stor glæde.

 

 

I 1992 arrangerede foreningen sin første tur “sydpå”, og den gik til Rügen i det tidligere så lukkede DDR. Siden har foreningens medlemmer både været i Slesvig-Holsten og Sønderjylland samt i det østlige Pommern.

 

NaturBornholm

Historien om oplevelsescentret NaturBornholm er kort fortalt den, at formanden, Poul Nørgaard på foreningens generalforsamling i marts 1992 kraftigt opfordrede til, at medlemmerne aktivt skulle arbejde på, at der kunne indrettes en bygning til fremvisning af det helt egenartede ved Bornholms geologi og natur.

Anledningen var nemlig den, at Bornholms Museum efter en omstrukturering af udstillingerne i flere år havde haft pakket sin oprindelige geologiske og naturhistoriske samling ned i et depot, og der var ikke i nær fremtid planer om igen at få den stillet op i de forhåndenværende bygninger. Og det var den udstilling, foreningen fra starten havde været primus motor i at få etableret.

25. juni samme år kontaktede foreningen ved Sven-Erik Jensen og Søren Wollf Aakirkeby Kommunes Borgmester Birthe Juel-Jensen og forelagde hende en plan for sådan et hus. Hun fandt ideen spændende, og det aftaltes, at man skulle lægge hovederne i blød for at konkretisere et første oplæg. 

Kredsen blev udvidet med Nørgaard og formanden for Naturfredningsforeningen på Bornholm, Jørgen Butzbach, samt Museumsdirektør Henrik Vensild.  Desuden kontaktede man Zoologisk Haves daværende Direktør Bent Jørgensen. Han er selv bornholmer, og hensigten var dels at få hans mening om ideen, dels at overtale ham til at deltage i arbejdet. 

Bent Jørgensen blev fyr og flamme og gik aktivt ind i projektet. Han medbragte en medarbejder fra Zoologisk Have, Aktivitetschef Peter Haase, og de to har om nogen i forening været ildsjælene bag udviklingen af projektet.  

Der blev udskrevet en arkitekt-konkurrence, som fem tegnestuer deltog i. Vinderen blev Henning Larsens tegnestue, og som udstillingsrådgiver valgtes Christian Bjørn Design.

I juli 1998 gik byggeriget officielt i gang. Men, ikke uden besvær. For på byggeriets første 14 dage faldt der næsten 100 mm regn. Diverse uforudsete vanskeligheder til trods holdt entreprenørerne tidsplanen, og først i december 1998 kunne der holdes rejsegilde på den store bygning.

12. maj 1999 blev grundstenen nedlagt, og den 16. maj 2000 kl. 11.30 blev oplevelsescentret indviet af husets protektor, Hans kongelige Højhed Prins Henrik.

NaturBornholm - en idé, der blev til virkelighed.

75 års jubilæum

I 2007 havde Naturhistorisk Forening 75 års jubilæum, og der blev hele året afholdt jubilæumsekskursioner. I Natur på Bornholm fra 2008 blev der ligeledes skrevet en artikel, der beskrev foreningens virke disse første 75 år.

I 2021 fejrer foreningen sit 89 års jubilæum!

Fugletrækket over Hammeren med Jens Kofoed som leder
75 års-jubilæumsekskursion til Klintebakken med Butzbach som leder
Jubilæumsekskursion om biogas til Biokraft med Direktør Jannik Møller som leder
Tudser og natsværmere på Dueodde med Morten Top-Jensen som leder
75 års jubilæum til forkastningszonen med Butzbach
Jubilæumsekskursion til stenbruddene ved Rønne med Butzbach
Blomsternes dag til Bølshavnsengen med Ole Lyshede som leder
75 års jubilæum til Læså med Butzbach
Jubilæumsekskursion til Christianshøj med Tobias Frøslev som leder