Vis menu Søg

Naturbeskyttelse på Bornholm

Kommuneplan 2013

Målsætning for naturbeskyttelse og landskab

Bornholms landskab og natur skal beskyttes og bevares. Det skal sikres, at værdifulde landskaber, geologiske dannelser og naturtyper ikke forringes, at den biologiske mangfoldighed bevares og øges, og at der skabes sammenhæng mellem naturområder. Dette gøres ved at:

 • Beskytte og pleje den enestående, uerstattelige og sårbare natur.
 • Bevare og styrke økologiske forbindelser sikre den biologiske mangfoldighed ved at opretholde et varieret, levedygtigt og autentisk naturgrundlag, hvor dynamikken i dyre- og planteliv respekteres.
 • Pleje og beskytte værdifulde naturtyper og landskaber.
 • Revidere plangrundlag og datagrundlag løbende med henblik på vurdering af naturbeskyttelsesstrategier og plejeindsats.

 

Retningslinjer

Kortbilag til Kommuneplan 2009

Særlige naturområder
Der udpeges særlige naturområder, der omfatter naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Inden for disse områder skal naturbeskyttelsesinteresserne varetages ved en restriktiv administration af lovbestemmelser og ved naturpleje, naturgenopretning, fredning og information.

Fortsættelse af lovlig, eksisterende almindelig landbrugs- og skovdrift kan normalt ske i disse områder. Landbrugs- og skovdrift kan dog indskrænkes, hvis aktiviteterne skader leve-, yngle- eller rastesteder for arter, der er beskyttet efter dansk lovgivning eller EF-habitatdirektivets artikel 12.

I de særlige naturområder kan der ikke etableres:

 • Ny større råstofindvinding.
 • Nye tekniske anlæg.
 • Affaldsdeponering.
 • Ny byudvidelse.
 • Støjende rekreative anlæg.

Der kan, under størst mulig hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne, etableres:

 • Mindre udvidelser af eksisterende råstofindvinding.
 • Vejanlæg.
 • Anlæg til alment rekreative formål.
 • Anlæg, der er nødvendige for skovbrug, landbrug og fiskeri.

Natura 2000-områder
I Natura 2000-områder må der ikke:

 • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde.
 • Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.
 • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.
 • Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Ved administrationen af plan- og miljølovene må der ikke gives tilladelse, dispensation eller godkendelse til aktiviteter, der kan forringe et Natura 2000-områdes naturtyper og levesteder eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Der kan dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Ansøgninger i og uden for områderne skal konsekvensvurderes for at sikre dette.

Interesseområder for natur, landskab og økologiske forbindelser
Der udlægges interesseområder for natur, landskab og økologiske forbindelser. Almindelig landbrugs- og skovdrift kan normalt ske uden rådighedsindskrænkninger. Landbrugs- og skovdrift kan dog indskrænkes, hvis aktiviteterne skader leve-, yngle- eller rastesteder for arter, der er truede, sjældne eller fredede efter dansk lovgivning eller beskyttet i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 12.

I områderne skal det gennem lovadministration søges sikret, at der ikke placeres ny bebyggelse, tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg og lignende, eller foretages terrænændringer f.eks. ved jorddeponering samt andre indgreb, som kan forringe levevilkårene for plante- og dyrelivet, de rekreative oplevelsesmuligheder og/eller områdets særlige landskabelige værdi.

De økologiske forbindelser søges styrket ved naturpleje, naturgenopretning, skovrejsning og naturvenlig pleje af vejrabatter og grøfter.

Sikring af biologisk mangfoldighed
Den biologiske mangfoldighed skal sikres ved at:

 • Bremse tilbagegangen af arter og na­turområ­der,
 • mindske konkurrencen fra invasive arter,
 • genoprette værdifulde naturtyper, og
 • vurdere konsekvenserne før evt. tilladelser til udsætning af fremmede arter gives,
 • registrere områder beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Arter opført på EU's naturbeskyttelsesdirektiver
Regionskommunen skal administrere således, at ansøgte aktiviteter/ændringer ikke beskadiger eller ødelægger yngle-, raste- og levesteder for dyre- og plantearter opført på EF-habitatdirektivets bilag II og bilag IV samt EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.

Arter på rød- og gullister
Regionskommunen skal i sin administration tage hensyn til arter opført på de såkaldte rød- og gullister, således at arterne bevares eller får mulighed for at genetablere sig.

Biotopbeskyttelse
Ved administration af planloven skal det tilstræbes, at større byggerier og tekniske anlæg placeres således, at de ikke forringer de økologiske forbindelser mellem de større naturområder.

Levende hegn, småbiotoper o. lign., der ikke allerede er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold naturbeskyttelsesloven og museumsloven, skal så vidt muligt beskyttes og bevares.