Vis menu Søg

219 Østermarie Plantage

Østermarie Plantage

- Øleå

Østermarie sogns Plantage liger sydligt i sognet op mod enklaven Poulsker sogns Plantage samt en mindre plantage lidt længere mod NV ved Almindingsgærdet, ialt 148 ha.
 
Denne sidste såkaldte "Vestre Plantage" på omkring 28 ha. har Bornholms Regionskommune i nyere tid solgt til en privat lodsejer.
 
 
Og han lod hele arealet flankhugge i vinteren 2011-12! Det havde umiddelbart en stor indflydelse på flora og fauna i området, idet al træmasse blev fældet og fjernet. Se resultatet ved at trykke her.
 
I stedet for at fortsætte med Rødgran i Vestre Skov har ejeren besluttet sig for at plante en vifte af forskellige arter løvtræer.
 
Blandt andre arter er der plantet en del Tarmvrid Røn ud, for som ejeren siger: "De vil om 150 år give et godt grundlag for en produktion af violinkasser på Bornholm"!
 
Plantagerne syd for Ølene, Østermarie, Poulsker og Pedersker
I de oprindelige 148 ha. har de 98 ha. været dækket af rødgran og 38 ha. af løvtræ, heraf 4 ha. bøg.
 
Midt i 1970'erne var der et fast ynglepar af sortspætter i bl.a. bøgetræerne ved Ølene Savværk, og de hultræer, der ikke var beboet af sortspætter husede alliker. I dag er sortspætterne ikke mere at finde på Bornholm, men allikerne er her fortsat og enkelte af hultræerne.
 
Det daværende Bornholms Amt etablerede for år tilbage en trampesti med broer langs det øvre løb af Øleåen med start ved Ølene Savværk og mål ved Vibebakke i den tidligere Poulsker Plantage, Øleåstien.

Øleå

Øleåen har på denne strækning et ureguleret forløb , og det er muligt at kunne iagttage et vandløb, som det vil være i fri dressur, og som det har udviklet sig på Højlyngen, faktisk helt tilbage til istiden!
 
I en undersøgelse af Øleåen, som Bornholms amtskommune foretog i forbindelse med "Grøn Ø"-projektet i vinteren 1987-88 blev det konstateret, at strækningen fra Ølene mod Slamrabjerg har et gennemsnitligt fald på 7,6 0/00 med stor variation.
 
Artsrigdommen blandt smådyr er stor med 54 arter/grupper med forekomst af flere sjældne arter, bl.a. den særdeles sjældne vårflue Wormaldia subnigra, der her har et af landets få levesteder.
 
Også bestanden af bækørred er stor på denne strækning.
 
Ude i det åbne land er mange af åens slyngninger, de såkaldte mæandrer, i tidens løb blevet rettet ud til lige kanallignende forløb.
 
Følger man åens forløb fra starten ved Ølene Savværk og helt til udløbet ved Slusegård skal man gå ialt 22,160 km.
 
Øleå er dermed øens længste vandløb, idet Læså er fra sit udspring til udløbet "kun" er 20,120 km. Se mere ved at trykke her
 
Det er netop livet i Øleå, der er studeret nærmere, efter at Skovselskabet Poulsker ApS har allieret sig med forskere fra København Universitet.
 
Tryk her og læs om disse spændende undersøgelser - og resultater.
Østermarie Plantage i 1880erne
Tarmvrid Røn plantet ind i Vestre Skov
Sortspætte ved redehul
Sortspætte har ledt efter "mad" i et frønnet træstød
Øleå Stien fra Ølene til Vibebakke
Øleåstien gennem et sjældent besøgt landskab - langt fra menneskelig beboelse