Vis menu Søg

291 Udkæret

Udkæret -Thorevandet

Skyttedam - Dyrsten

I fortsættelse af Vallensgårds- og Kærgårdsmoserne lå Udkæret og Thorevandet hen som store sammenhængende vådområder i Vestermarie Sogn i Vestre Herred frem til starten og midten af 1800-tallet.
 
Vallensgårdsmosen lå i Søndre Herreds Aaker Sogn og er derfor ikke medtaget på nedenstående kort. Se den del af moseområdet, der ligger i Søndre Herreds Aaker Sogn ved at trykke her.
 
Naturværdierne har været rige, ja nærmest upåvirkede siden isens afsmeltning godt 15.000 år tidligere, men så tog tørlægningen fat, først i form af grøftegravning og siden dræning.
Udkiæret, Thorevandet og Skjøtte Dammen på Matrikel-1kortet fra 1805, da de endnu tilhørte "Kongen"
Det sidste dødsstød fik naturen i forbindelse med den storstilede landvindingsprojekt, der med statspenge og Hedeselskabet som projektmager fik omvandlet naturarealerne til arealer i omdrift.
 
For at styre vandet blev der gravet en dyb grøft fra engene sydvest for Udkæret til den uddybede Læså ved Skørrebro.
 
Ligeledes blev der etableret tre pumpebrønde ved denne dybe grøft, således, at man kunne styre vandstanden i de tørlagte vådområder.
 
Engang imellem, da store regnskyl drev ind over øen, som engang i november 1998, kunne pumpebrøndene og afvandingsgrøften ikke lede vandet væk i den fart, det faldt over området, og man kunne igen opleve Udkærets fysiske udstrækning som tidligere.
Udkæret i november 1998
I 1989 gennemførte Regeringen den såkaldte Grønne Lovpakke, hvor man afsatte penge til at imødegå nogle af de mange skader, der det seneste 100 år var påført landets natur.
 
Alle kender til Skjern Å-projektet, men også Bornholm fik et naturgenopretningsprojekt - omend i en mindre skala.
 
Skovfoged John Orbitt har i "Bornholms Natur, 2000" på siderne 82-84 beskrevet dette Bornholms største naturgenopretningsprojekt, og 13. oktober 2000 kunne man invitere til indvielse. Tryk her og læs videre.
Et nyt Udkær i november 2000
Et nyt Udkjær, men et Udkær under kontrollable former med kotehøjde og overfaldsbygværk samt pumpestation til at sørge for at de omliggende marker fortsat kan holdes dyrkbare.
 
Læs Forfatter og Samfundsdebattør Kjeld Hansens analyse af processen i først at udtørre "Udkjæret" og senere genskabe det i "Det tabte Land" ved at trykke her.
 
Da fugle på træk søger optimale fourageringsområder, og da det retablerede Udkær hurtigt udviklede sig til et sådant, har mange hidtil sjældent sete arter her optrådt i større tal og i længere periode under trækket forår og efterår.
Det meget vand i området har givet gode fourageringsbetingelser for ande- og vadefugle, og øens fugleinteresserede indberetter deres iagttagelser til Dansk Ornitologisk Forenings såkaldte DOF-base. Læs mere ved at trykke her.
 
Da stedet nærmest kan opfattes som et spisekammer for øens egne og tilrejsende rovfugle, kan man ved at tilbringe et par timer på stedet få helt fantastiske oplevelser.
Således er både fiskeørn og havørn i træk- og vintertiden faste gæster sammen med stedets lokale vandrefalk!
 
Og så har Udkæret udviklet sig til et veritabelt ynglested for padder, især Løvfrø.
 
Således kan man på lune maj-aftener høre i hundredevis af syngende løvfrø-hanner i det grunde vand langs bredden - hele kæret rundt!
 
Et flot udråbstegn for det arbejde, amtet påbegyndte 15 år før Udkærets etablering. Tryk her og læs mere om arbejdet.
Vintersolhverv i Udkæret december 2001
Fra fugletårnet i Udkærets vest-hjørne har man fine forhold for at overskue området og de engarealer, hvor store flokke af gæs og ænder søger deres føde store dele af året.
 
Oprindeligt var tårnet blevet bygget med et beskyttende tag til værn mod kraftigt slagregn. Men, en utilfreds nabo følte sig ved denne konstruktion trådt over tæerne!
 
Han mente, at tårnet ved sin placering stod for tæt på skellet til hans udlod - selv om han selv boede mere end fem kilometer fra tårnet!
 
Og, for ikke at skaffe sig yderligere ubehageligheder på halsen af denne "nabo", så Skoven sig nødsaget til at skære taget af!
 
Herefter kan man igen som fugle- og naturinteresseret lade sig gennemvæde, når man fra tårnet nyder stedets andre kvaliteter og der tilfældigvis glider en regnbyge ind over området!
Udkæret tørret ud i august 2018 - kun i den tidligere afvandingsgrøft var der lidt vand tilbage

Skyttedam

Så længe den bornholmske landbrugsjord fortsat understøttes med gode EU-midler har naturen i dette tidligere store sammenhængede vådområde fortsat trange kår, og naturfantasters drømme om også at få genskabt noget af Thorevandet og Skyttedam, som det var før Hedeselskabets naturødelæggende aktiviteter på øen, kan man ikke forvente effektueret uden store offentlige opkøb.
 
Og sådanne opkøb synes ikke at være lige rundt om hjørnet.

Dyrsten

Midt mellem Udkjæret og Thorevandet har der fra tidernes morgen været en holm med en større vandreblok: "En ualmindelig stor granitblok", som tidligere skribenter har udtrykt det.
 
Stenen har haft stor betydning for folks tro på overnaturlige kræfter i naturelementerne, og i værket "Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen" fra 1932 refererer August F Schmidt til, at stenen efter folks opfattelse skulle være kastet af en trold efter Vestermarie Kirke.
 
I så fald har den forfejlet målet!
Dyrsten ved Dyrstensholm øst for Udkæret
Udkæret i 1992 med afvandingsgrøfter
"Udkjæret" i Vestermarie Sogn på Herredskortet 1864
Gravko fjerner resterne efter Birkely
"Udkjær" i 1930'erne
Udkæret i 1998 - fra vest
Toerkesprækker i bunden af Udkæret
Tørkesprækker i søbunden
Afvandingsgrøft oktober 2000
Afløbsdæmning forstærket i 2001
Fugletårnet i NV
Bredvegetation med grønne frøer
Sommerregn i 2011
Kvierne "presset" op i et hjørne af folden
Vandranunkler i østenden
Vandrefalk på besøg
Fugletårnet 2001
Aftenstemning i Udkæret
Dyrstensholm omgivet af kirsebærtræer
Udkæret i efterårsfarver 2015
Udkæret ved snesmeltning marts 2018
Gæs i hundredevis på dem tørre søbund i august 2018
Udkæret 23. august 2018 - ganske lidt vand tilbage til køerne
Vådområder syd for Almindingen i 1880erne
Landskab med stor biodiversitet i tørlagte Thorevandet
Skyttedam i marts 2018